DT İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

BULUT BİLİŞİM HİZMET ve KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 


İşbu “Bulut Bilişim Hizmet ve Kullanıcı Sözleşmesi” (“Sözleşme”) tanımları aşağıda verilmiş olan Hizmet Sağlayıcı ile Kullanıcı arasında akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın “Bulut Bilişim Kullanıcı Sözleşmesini ve Gizlilik Koşullarını okudum ve onaylıyorum.” kutucuğunu işaretleyerek elektronik ortamda kabulü ve/veya Platformu kullanması ile yürürlüğe girer. Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan Hizmetler’in kullanımının işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.           TARAFLAR

(“Hizmet Sağlayıcı”)

DT İletişim Hizmetleri A.Ş.

Adres: Fatih Mahallesi, Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi, Bilişim Apartmanı, No: 391/A Beykoz/İstanbul

Vergi Dairesi: Beykoz Kurumlar Vergi Dairesi / Vergi No: 3130582033

MERSİS No: 0313058203300019

E-posta: contact@dtcloudnow.com

Telefon: +90 850 333 49 32

(“Kullanıcı”)


Bu Sözleşme kapsamındaki Hizmet’e erişmek, yeni bir hizmet satın almak/sipariş etmek ve Hizmetler’i kullanmak üzere Sözleşme’nin koşullarını kabul eden tüm gerçek ve tüzel kişiler Kullanıcı olarak anılacaklardır.

Bu Sözleşme’de, Hizmet Sağlayıcı ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşme’de tekil olarak tanımlanan terimler çoğul olarak kullanıldığında aynı anlama sahip olacak olup, çoğul olarak tanımlanan terimler de tekil olarak kullanıldığında aynı anlama sahip olacaktır.

2.           SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Hizmet Sağlayıcı tarafından Kullanıcı’ya, nitelikleri  işbu Sözleşme’nin ilgili ekinde belirtilen Bulut Bilişim Hizmeti’nin sunulması ve buna yönelik olarak Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.2. İşbu Sözleşme’nin imzalanmasıyla birlikte, Hizmet Sağlayıcı ve Kullanıcı arasında bu Sözleşmede belirtilen Hizmet’in sunumuna ilişkin olarak önceki bir tarihte imzalanmış ve halihazırda yürürlükte olan tüm sözleşmeler (“Önceki Sözleşme”) kendiliğinden sona erecek; ancak Kullanıcı’nın Önceki Sözleşme’lerden doğan ve halihazırda ifa etmediği tüm borç ve taahhütleri geçerli olmaya devam edecektir.

3.           TANIMLAR

Bulut Bilişim Hizmetleri    : İnternet tabanlı bir ortamda sunulan; bilgi işlem, veri depolama ve işleme, uygulama barındırma, sunucu kaynakları, ağ bağlantıları ve güvenlik gibi bir dizi farklı işlevi içeren ve işletmelerin kendi donanım ve yazılımlarını satın almaları, kurmaları ve yönetmeleri yerine, hizmet sağlayıcılarının sunucularını kullanmalarına imkan yaratan bilişim hizmetleri,

Hizmet                                  : Hizmet Sağlayıcı Tarafından bu Sözleşme uyarınca Kullanıcı’ya sunulan ve nitelikleri bu Sözleşme ekinde (veya eklerinde) belirtilen Bulut Bilişim Hizmetini ya da Hizmetlerini,

Platform                                : www.dtcloudnow.com isimli internet sitesini,

Yetkili Kişi                           : Bu Sözleşme kapsamındaki Hizmet’e erişmek, yeni bir hizmet satın almak/sipariş etmek ve Hizmetler’i kullanmak üzere Tüzel Kişi Müşteri tarafından yetkilendirilerek Hizmet Sağlayıcıya bildirilen kişi veya kişiler,

Aylık Erişilebilirlik Oranı  : Kullanıcı’nın bir aylık süreye denk gelen 730 saat boyunca Hizmetten yararlanabilme süresinin 730 saate oranı,

Ön Ödemeli Model             : Hizmet’e ilişkin ücretin, kullanımın başlamasından önce, peşin olarak Kullanıcı’dan tahsil edildiği modeli,

Kullanıkça Öde Modeli          : Kullanıcı’ya fatura edilecek olan Hizmet ücretinin, ilgili dönemde Kullanıcı tarafından fiilen kullanılan kota miktarının birim fiyatlar ile çarpılması suretiyle belirlendiği modeli,    

Aylık Ödeme Modeli           : Hizmet’e ilişkin ücretin, her ay kullanımdan sonra peşin olarak Kullanıcı’dan tahsil edildiği modeli,

ifade eder.

4.           HİZMET SAĞLAYICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.      Hizmet Sağlayıcı Hizmet’i Sözleşme ile belirlenen esaslara uygun olarak sunmayı kabul ve taahhüt eder.

4.2.      Hizmet’in Aylık Erişilebilirlik Oranı en az %99,95 seviyesinde olacaktır.

4.3.      Hizmet’in Aylık Erişilebilirlik Oranı’nın 4.5. maddede sayılan haller dışında ve Hizmet Sağlayıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir sebeple %99,95’in altında kaldığı durumlarda Sözleşme’nin 6.3. maddesinde öngörülen koşullar çerçevesinde ve Kullanıcı’nın yazılı olarak talep etmesi halinde Kullanıcı lehine giderim yapabilir. Bu madde uyarınca Kullanıcı lehine yapılacak giderimin üst sınırı Kullanıcı’ya bir önceki ayda düzenlenen fatura tutarıdır. Giderimin ilk ay için söz konusu olması halinde ise üst limit Kullanıcı tarafından satın alınmış olan Hizmet’e ilişkin aylık ücrettir.

4.4.      Kullanıcı, bu Sözleşme kapsamında kendisine sunulan Hizmet’in ücretini herhangi bir dönemde ödemekten imtina ettiği veya ödemeyi geciktirdiği durumlarda Madde 4.3. altında düzenlenen lehe giderim hakkını kullanamayacağını; Hizmet Sağlayıcı’ya bu yönde bir iddia ve talep yöneltemeyeceğini kabul ve beyan eder.

4.5.      Hizmet Sağlayıcı (i) mücbir sebep halleri, (ii) internet servis veya altyapı sağlayıcısı tarafından yürütülen bakım/onarım çalışmaları ile bu altyapıda meydana gelen aksaklık/arıza/kesinti, (iii) yerel bazda kiralanan hat bağlantısındaki hata/arıza, (iv) Hizmet Sağlayıcı tarafından yürütülen bakım/onarım çalışmaları, (v) veri merkezi değişikliği ve/veya mevcut altyapıda yapılacak değişiklikler, (vi) Hizmet’in Hizmet Sağlayıcı tarafından Madde 5.2. uyarınca haklı bir şüpheye dayanılarak kesilmesi/sonlandırılması vb., (vii) ilgili ulusal veya uluslararası mevzuat ve/veya yetkili makam kararlarının gerekli kılması, (viii) Hizmet Sağlayıcı’ya yüklenemeyecek arıza, gecikmeler, (ix) Kullanıcı tarafından kullanılmakta olan yazılım ve sistemlerden (ERP vb.) kaynaklanan kesinti, arıza, yetersizlik vb. durumlar ve (x) Sözleşme’den kaynaklanabilecek diğer sebeplerle Hizmet’e kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak erişilememesinden dolayı sorumlu tutulamayacaktır.

4.6.      Hizmet’in sunumuna yönelik (ücret, içerik, hizmet seviyesi, IP adresleri, kapsam vb.) esaslar ve bunlara ilişkin her türlü güncelleme ve değişiklik ile işbu Sözleşme hükümleri, sektör ve piyasa koşullarında gerçekleşen gelişmeler dikkate alınarak gerçekleştirilecek ve söz konusu değişiklik ve güncellemeler, Hizmet Sağlayıcı tarafından Kullanıcı’ya makul bir süre önceden bildirilerek, bildirimde yer verilecek tarihlerde uygulamaya alınacaktır. Hizmetleri veya DT Cloud İçeriğini işbu Sözleşmeye yapılan değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihinden sonra kullanmaya devam ederek ilgili değişiklikler ile bağlı olmayı kabul etmektesiniz. İşbu Sözleşmedeki değişiklikleri Platform üzerinden kontrol etmekten siz sorumlusunuz. İşbu Sözleşmeyi en son işbu Sözleşmenin başında belirtilen tarihte değiştirdik. 

4.7.      Teknik altyapıda yapılacak bakım, onarım ve/veya tadiller Hizmet Sağlayıcı tarafından Kullanıcı’ya en az 24 (yirmi dört) saat önceden bildirilecektir.

4.8.      Hizmet Sağlayıcı, sadece kendi mülkiyetindeki ekipman ve altyapıların bakım ve onarımından sorumlu olup, Kullanıcı tarafındaki (Kullanıcı tarafından temin edilen ve/veya esasen Kullanıcı'nın ana faaliyeti kapsamında kullanılan) ekipman ve altyapılara ilişkin herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu doğrultuda Kullanıcı, kendisine ait olan ekipman veya altyapının yetersizliği ve/veya bunlardaki arıza vb. nedenlerle Hizmet’ten gereği gibi yararlanamaması halinde Hizmet Sağlayıcı’ya herhangi bir iddia ya da talep yöneltemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9.      Hizmet Sağlayıcı, Hizmet’in bir kısmını veya tamamını 3. kişiler eliyle sunma hakkına sahiptir. Ancak bu halde dahi Hizmet Sağlayıcı, Sözleşme kapsamında Kullanıcı'ya karşı asli sorumlu olmaya devam edecektir.

4.10.      Hizmet Sağlayıcı, Hizmet’e ait altyapı sunucularını fiziki güvenlik önlemleri alınmış ve bilgi güvenliği kriterlerine uygun bir şekilde veri merkezlerinde barındırmaktadır. Hizmet Sağlayıcı gerek gördüğü takdirde veri merkezi değiştirme, donanım, güvenlik, barınma ve diğer altyapıda değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.

4.11.      Hizmet Sağlayıcı, Sözleşme süresi içerisinde ve gerekli gördüğü takdirde, Kullanıcı'yı önceden bilgilendirmek kaydıyla halihazırda sunulmakta olan hizmet yerine bu hizmet ile eşit kalite ve ücrette farklı bir hizmet tedarik edebilir.

4.12.      Gerek Hizmet’in bizatihi kendisi gerekse de Hizmet’ten yararlanılabilmesi amacıyla Hizmet Sağlayıcı tarafından Kullanıcı’nın kullanımına sunulan yazılım ve uygulamalara ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları/kullanım hakları münhasıran Hizmet Sağlayıcı’ya aittir. Söz konusu yazılım ve/veya uygulamalar münhasıran Kullanıcı’nın kullanımına ve yine münhasıran Kullanıcı’nın Hizmet’ten yararlanabilmesi amacıyla sunulacak olup, Kullanıcı ilgili yazılım/uygulamaları başka amaçlarla kullanmayacağını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, ters mühendislik/parçalara ayırma/kaynak koda dönüştürme vb. bir işlem yapmayacağını, hiçbir surette üçüncü kişilere kullandırtmayacağını; bu yükümlülüğe uymaması halinde Hizmet Sağlayıcı’nın maruz kalacağı tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13.      Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı’nın gerek bu Sözleşme’den gerekse de ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerine aykırı davranması veya bu yönde ciddi bir şüphe duyması halinde Hizmetler’i durdurma ve/veya Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız olarak derhal feshetme hakkına sahiptir. Bu halde Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı’nın maruz kalacağı tüm zararları ilk talep halinde, nakden ve defaten Hizmet Sağlayıcı’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

4.14.      İşbu Sözleşme kapsamında Hizmet Sağlayıcı münhasıran bu Sözleşme ve eklerinde tanımlanan Hizmet ve/veya Hizmetler’i sunacaktır. Bu doğrultuda Kullanıcı’nın kullanımına sunulan altyapı üzerinden yapılan işlem ve faaliyetler ve/veya bu altyapı üzerinden taşınan verinin içeriğine ilişkin Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir sorumluluğu/dahli bulunmamakta olup; bu husustaki tüm sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.  Bununla birlikte Hizmet Sağlayıcı, mevzuatın veya  yetkili mercilerin bağlayıcı talep veya talimatlarının gerektirmesi halinde Kullanıcı sistem ve/veya içeriklerine (aksine bir yükümlülük olmaması kaydıyla Kullanıcı’ya bilgi vererek) erişim, yetkili mercilere aktarım ve kullanım hakkına sahiptir.

4.15.      Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı’ya kendisine ait verileri ilgili cihazlardan alması için yazılı bir bildirimde bulunacak ve bu bildirimden itibaren 2. (ikinci) ayın sona ermesiyle birlikte Hizmet Sağlayıcı Kullanıcı’ya ait verileri ilgili cihazlardan silme hak ve yetkisine sahip olacaktır. Kullanıcı Hizmet Sağlayıcı’ya bu hususta herhangi bir hak, talep ve/veya iddia yöneltemeyecektir.

5.           KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.      Kullanıcı, Hizmet’e Platform’da belirtilen esaslara uygun olarak erişim ve kullanım hakkı kazanır.

5.2.      Kullanıcı, hizmetten yararlanması esnasında (i) hukuka ve/veya bu Sözleşmeye aykırı olan, (ii) suç niteliği taşıyan, (iii) Hizmeti ve/veya Hizmet sağlayıcı ve/veya herhangi bir DT müşterisinin sistemlerini veya içeriğini olumsuz yönde etkileyebilecek olan herhangi bir eylem ya da faaliyette bulunmayacağını; Hizmet Sağlayıcı’nın, bu yönde bir şüphe duyması halinde Hizmet’i derhal kesme/durdurma hakkında sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı tarafından Hizmet’in durdurulması halinde bu süre boyunca doğan ücret ve masraflardan sorumlu olmaya devam edecektir.

5.3.      Kullanıcı Hizmete ilişkin taleplerini (yeni bir hizmet siparişi/alımı, hizmet iptali vb.) Platform üzerinden Hizmet Sağlayıcı’ya iletecektir.

5.4.      Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresinin gizliliğini ve bunların yetkisiz kişiler tarafından kullanılmamasını sağlamaya yönelik şifreleme ve düzenli arşivleme dahil olmak üzere, tüm tedbirleri almakla yükümlü olup; buna yönelik tüm sorumluluk Kullanıcı'ya  aittir. Bu kapsamda Kullanıcı ilgili kullanıcı adı ve şifresi ile Platform üzerinde yapılan işlemlerden doğacak tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını, ilgili kullanıcı adı ve şifresi ile yapılan işlemlere dair Hizmet Sağlayıcı’nın hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5.      Kullanıcı, Platforma yetkisiz kişilerce erişildiğini tespit etmesi halinde bunu derhal Hizmet Sağlayıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Hizmet Sağlayıcı, bu bildirim üzerine sistem üzerinde gerekli iptalleri gerçekleştirecek ve ilgili kullanıcı adı ve şifre ile sisteme erişimi engelleyecektir. Bununla bilikte Kullanıcı'nın bu madde uyarınca yapacağı bildirim öncesinde yapılan işlemler geçerli kabul edilecek; Kullanıcı bunlara ilişkin olarak Hizmet Sağlayıcı’ya herhangi bir hak, iddia, talep yöneltmeyecektir.

5.6.      Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı tarafından kendisine bildirilen elektronik posta adreslerinden gönderilen ve/veya Platform’daki hesabı üzerinden iletilen bilgilendirmeleri, duyuruları ve Hizmet Sağlayıcı’nın internet sitesi aracılığıyla yapacağı bildirimleri/duyuruları takip etmek ve bunlara uymakla yükümlüdür.

5.7.      Kullanıcı, varsa KEP adresini, diğer elektronik posta adreslerini ve Hizmet Sağlayıcı’ya temin ettiği diğer bilgileri sürekli olarak güncel tutacak; bunlarda meydana gelen değişiklikleri 7 (yedi) gün içerisinde Hizmet Sağlayıcı’ya bildirecektir. Aksi durumda doğacak sonuçlardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.

5.8.      Kullanıcı, Hizmet’e ilişkin güncel ücreti vadesinde Hizmet Sağlayıcı’ya ödeyecektir.

5.9.      Kullanıcının, yararlanmakta olduğu Hizmet’i almaktan vazgeçmesi halinde, ilgili Hizmet’in sunumuna bir sonraki faturalama döneminden itibaren son verilecektir. Kullanıcı’nın yararlanmakta olduğu Hizmet’i iptal etmesi halinde Kullanıcı’ya herhangi bir iade yapılmayacak ayrıca, ilgili Hizmet’ten yararlandığı süre boyunca Kullanıcı’ya uygulanan indirim var ise Kullanıcı’nın hizmetten yararlandığı süre boyunca uygulanan toplam indirim tutarı Hizmet Sağlayıcı tarafından Kullanıcı’ya yansıtılacak ve gerekmesi halinde ek olarak fatura edilecektir.

5.10.      Kullanıcı, Hizmet’i münhasıran kendisi kullanacak; bu doğrultuda Hizmet’i üçüncü kişilere herhangi bir suretle kullandırtmayacak, devretmeyecektir.  

5.11.      Kullanıcı Hizmet’e, rakip ürün veya hizmet oluşturmak ve/veya bu tipteki girişimleri desteklemek amacıyla erişim sağlayamaz.

5.12.      Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında yazılı veya sözlü olarak sağlanan veya herhangi bir şekilde vakıf olduğu tüm bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını, saklayacağını, Sözleşme’de belirtilenden başka bir amaç için kullanmayacağını ve Hizmet Sağlayıcı’dan elde ettiği tüm bilgileri gizli bilgiler olarak değerlendirerek Hizmet Sağlayıcı’nın yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslara (yasal zorunluluklar dışında) ifşa etmeyeceğini, çalışanlarının ve hizmet ifasında kullandığı kişilerin de bu yükümlülüğe uymasını sağlayacağını ve uymaması halinde Hizmet Sağlayıcı’ya karşı müşterek ve müteselsilen sorumlu olacağını beyan ve taahhüt etmektedir. Gizlilik hükmü Sözleşmeden bağımsız bir taahhüt olup, işbu Sözleşmenin herhangi bir nedenle hitamından sonra da yürürlükte kalacaktır.

5.13.      Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı’nın önceden yazılı iznini almadan Hizmet üzerinde performans ve/veya testler gerçekleştirmeyecek; yazılım ürünlerinde herhangi bir şekilde “ters mühendislik” (reverse engineering), “kaynak koda dönüştürme” (decompile) veya çözümleme işlemi yapmayacaktır.

5.14.      Kullanıcı, Sözleşme ve/veya ilgili mevzuata aykırı davranması nedeniyle ortaya çıkacak tüm hukuki ve cezai sonuçlarından, 3. Kişilerin her türlü zarar ve giderim taleplerinden Hizmet Sağlayıcı’yı ari tutacaktır. Bu madde kapsamında 3. kişiler tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya yöneltilebilecek her türlü zarar giderim taleplerinden Kullanıcı sorumludur.

5.15.      Kullanıcı'nın hizmetle ilgili şikayetlerini https://cms.dt.net.tr/submitticket.php üzerinden Hizmet Sağlayıcıya iletebilir. Bununla birlikte  Kullanıcı’nın  Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvuruda bulunma hakkı saklıdır.

5.16.      Hizmet Sağlayıcı tarafından bu Sözleşme kapsamında sunulan Hizmetler Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi uyarınca cayma hakkı kullanımından istisna olacaktır.

6.           HİZMET KAPSAMI ve HİZMET SEVİYESİ

6.1.      Kullanıcı, Hizmet’ten Sözleşme ekinde belirtilen kapasiteler dahilinde faydalanabilecek; bu kapasiteye denk gelen bant genişliği ve sistem altyapısı Hizmet Sağlayıcı tarafından Kullanıcı’nın  kullanımına sunulacaktır. Kapasite, Kullanıcı’nın talep ettiği Hizmet'e göre farklılık gösterebilecektir.  Hizmet’in niteliğine uygun düşmeyen kullanımlar Hizmet kalite ve performansını olumsuz etkileyebilecek olup, bu halde Hizmet Sağlayıcı, hizmet kalite ve performasındaki olumsuzluklardan hiçbir surette sorumlu tutulamayacaktır.

6.2.      Güncel Hizmet Seviyeleri https://dtcloudnow.com/support  linkinde belirtilmektedir.

7.           AYLIK ERİŞİLEBİLİRK ORANI VE HİZMET KREDİSİ

7.1.      Aylık Erişilebilirlik Oranı en az %99,95 seviyesinde olacaktır.

7.2.      Aylık Erişilebilirlik Oranı’nın herhangi bir ayda %99,95’in altına düşmesi halinde ve Kullanıcı’nın Hizmet Kredisi talebini Hizmet Sağlayıcı’ya iletmesi kaydıyla, Aylık Erişilebilirlik Oranı’nın sağlanamadığı Ürün ve Hizmetler için ilgili ayda düzenlenen fatura tutarı üzerinden aşağıdaki 7.3. maddesinde belirtilen oranlar dikkate alınarak belirlenecek Hizmet Kredi tutarı, Hizmet Sağlayıcı tarafından talebin uygun bulunmasını takip eden ay için Kullanıcı adına düzenlenecek fatura tutarından mahsup edilecektir.

7.3.      7.2. madde uyarınca tanımlanacak Hizmet Kredi tutarının belirlenmesinde aşağıdaki tabloda belirtilen oranlar dikkate alınacaktır.

Aylık Erişilebilirlik Oranı

Hizmet Kredi Yüzdesi

%99,5'ten az ama %99'a eşit veya daha fazla

%10

%99'dan az ama %95'e eşit veya daha fazla

%30

%95'den az

%100

7.4.      Hizmet Kredi tutarı Aylık Erişilebilirlik Oranı karşılanmamış olan Ürün ve Hizmetler için Aylık Erişilebilirlik Oranı’nın karşılanamadığı ay için düzenlenen ücretler esas alınarak hesaplanır ve takip eden ay faturasından mahsup edilmek suretiyle uygulanır.

7.5.      Hizmet Kredi Talebi ve Ödeme Prosedürleri;               

Kullanıcı’nın Hizmet Kredisi alma talebini, Aylık Erişilebilirlik Oranı’nın sağlanamadığı ayı takip eden 15 gün süre içerisinde https://cms.dt.net.tr/support  linki üzerinden Hizmet Sağlayıcı’ya iletmesi gerekmektedir (“Ticket Açarak/Ticket”). Bu kapsamda iletilecek Ticket aşağıdaki koşulları içermek zorunda olup, Hizmet Sağlayıcı bu maddede belirtilen süre ve içerikte iletilmeyen Hizmet Kredi taleplerini karşılamakla yükümlü değildir.

Ticket’ların taşıması gereken koşullar aşağıdaki gibidir:

 a. Konu satırında “DT Cloud Hizmet Kredi Talebi” yazılmış olması,

 b. Aylık Erişilebilirlik Oranının sağlanamadığı tarih, saat ve etkilenen KB bilgisi,

 c. Etkilenen hizmete ilişkin bilgi,

 d. Aylık Erişilebilirlik Oranının karşılamadığını ispata/teyide yarayan her türlü bilgi, belge, ekran görüntüsü vb.*

* Lütfen tüm gizli veya hassas bilgilerin yerine yıldız işaretleri kullanın.

7.6.      Yapılan başvurunun yerinde olduğunun Hizmet Sağlayıcı tarafından teyit edilmesini müteakip, ilgili Hizmet Kredisi tutarı takip eden bir sonraki faturalama döneminde kullanılmak üzere Kullanıcı adına tanımlanacaktır.

8.           HİZMET ANALİZİ

8.1.      Hizmet Sağlayıcı, güvenlik ve işlem yönetimi, istatistiksel analizler yapılması, araştırma ve geliştirme amaçlarıyla Hizmet’lerin işlevselliği, işletimi ve kullanımı hakkında istatistikler ve diğer bilgileri toplayabilir. Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı’ya verilen bu hakla ilgili Hizmet Sağlayıcı’yı her türlü iddiadan ari tutacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

9.           ÖDEME

9.1.      Ödeme, Kullanıcı'nın  aldığı hizmet türüne göre Hizmet Sağlayıcı tarafından belirlenen ödeme tercihlerinden Aylık Ödeme Modeli, Kullandıkça Öde Modeli (Pay-as-you-go model) ve Aylık, Yıllık veya 3 Yıllık muayyen süreli Ön Ödeme Modeli arasından Kullanıcı tarafından seçilmek suretiyle yapılır. Kullandıkça Öde (Pay-as-you-go model) Modeli’nde, kullanım miktarına göre birim başı fiyatlandırma uygulanır.

9.2.      Hizmet’e ilişkin ücret, faturalama ve ödeme koşulları Platfrom’da tanımlandığı şekliyle ilgili hizmete özel olarak düzenlenmiş olup, Kullanıcı Hizmet’e ilişkin ücreti Hizmet Sağlayıcı tarafından desteklenen ödeme yöntemlerinden birini kullanarak ödeyebilecektir. Kullanıcı Platform’da yer alan esas ve sürelerde hizmet bedelini tam ve eksiksiz olarak ödemekle yükümlüdür. Bununla birlikte Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı hesabının sahte hesap ve/veya ödememe riski içerdiğine yönelik haklı şüphe oluşması durumunda Kullanıcı’ya daha sık fatura gönderme hakkına sahiptir.

9.3.      İşbu Sözleşme kapsamında Hizmet Sağlayıcı’ya ödemesi gereken tüm bedeller herhangi bir mahsup, kesinti, veya stopaj olmaksızın ödenecektir. Herhangi bir Hizmet’e veya bir Hizmetin yeni özelliğine ilişkin ücret için aksi açıkça bildirilmedikçe, Platform’da yayınlanan güncellenmiş ücretler geçerli olacaktır. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı’ya en az 30 gün önceden bildirmek suretiyle ilgili Hizmetlere dair ücretleri artırabilme hakkına sahiptir.

9.4.      Kullanıcı’nın Hizmet’e ilişkin ücreti ilgili ekte belirtilen sürede ödememesi halinde ilgili tutara ödeme tarihine kadar işleyecek şekilde yasal faiz uygulanacaktır. Kullanıcı tarafından Hizmet’e ilişkin düzenlenen faturanın ödemesinin son ödeme tarihi itibariyle yapılmaması halinde, Hizmet Sağlayıcı son ödeme tarihini takip eden 1. (birinci) günden itibaren, herhangi bir zamanda Hizmet’i durdurma ve/veya herhangi bir tazminat ödemeksizin Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına sahiptir. Hizmet’in, Hizmet Sağlayıcı tarafından bu madde uyarınca durdurulması halinde Hizmet, en geç ödemenin yapılmasını takip eden gün içerisinde yeniden kullanıma açılacaktır.

10.           SÖZLEŞME SÜRESİ ve FESHİ

10.1.      İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın, “Bulut Bilişim Kullanıcı Sözleşmesini ve Gizlilik Koşullarını okudum ve onaylıyorum.” kutucuğunu işaretleyerek elektronik ortamda kabulü ve/veya Platform’u kullanması ile yürürlüğe girecek ve Taraflar’dan biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

10.2.      Kullanıcı, Sözleşme’yi herhangi bir zamanda feshedebilecek olup, fesih talebini Platform üzerinden Hizmet Sağlayıcı’ya bildirecek; bu bildirim bir sonraki faturalama döneminden itibaren hüküm doğuracaktır.

10.3.      Sözleşme’nin 10.2. madde uyarınca Kullanıcı tarafından feshi halinde, Taraflar’dan her biri fesih anına kadar doğmuş olan tüm borç ve yükümlülüklerinden diğer Taraf’a karşı sorumlu olacaktır. Bu halde ayrıca Kullanıcı’nın yararlanmakta olduğu Hizmet’i iptal etmesi halinde Kullanıcı’ya herhangi bir iade yapılmayacak ayrıca, ilgili Hizmet’ten yararlandığı süre boyunca Kullanıcı’ya uygulanan indirim var ise Kullanıcı’nın hizmetten yararlandığı süre boyunca uygulanan toplam indirim tutarı Hizmet Sağlayıcı tarafından Kullanıcı’ya yansıtılacak ve gerekmesi halinde ek olarak fatura edilecektir.

10.4.      Hizmet Sağlayıcı, Sözleşme’yi Hizmet’i sunmak amacıyla iş birliği yaptığı/hizmet aldığı  üçüncü kişilerle olan ilişkisinin herhangi bir nedenle son bulması, Hizmet sağlama yöntemlerinin değişmesi, ilgili mevzuat veya yetkili makamların kararlarının gerekli kılması halinde ve de bu Sözleşme’de düzenlenen diğer hallerde Kullanıcı’ya önceden bildirimde bulunmak kaydıyla feshedebilir

10.5.      Taraf’lardan birinin Sözleşme ve/veya ilgili mevzuata aykırı davranması halinde diğer Taraf Sözleşme’yi Platform üzerinden bildirimde bulunmak suretiyle derhal ve tazminatsız olarak feshetme hakkında sahiptir. 

10.6.      Kullanıcı, Sözleşme’nin Hizmet Sağlayıcı tarafından 10.5. madde uyarınca feshi halinde herhangi bir iade veya ödeme talep etmeyeceğini ve ihlali nediyle Hizmet Sağlayıcı’nın maruz kalacağı tüm zararları ilk talepte, derhal ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.           KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

11.1.      Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Hizmet Sağlayıcı’ya sunacağı kişisel verileri başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") olmak üzere ilgili mevzuata ve işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartlarına uygun olarak toplamak ve Hizmet Sağlayıcı’ya sunmakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.2.      Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı’ya sunacağı kişisel verilerin KVKK ve ilgili mevzuatta yer alan hüküm ve şartlara uygun olarak elde edildiğini, ilgili kişilere  karşı gerekli aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini, ilgili kişilerden gerekli olduğu ölçüde ve kapsamda açık rızalarının temin edildiğini ve ilgili mevzuat uyarınca sahip olduğu tüm yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde ifa ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Sağlayıcı, işbu madde kapsamında Kullanıcı’nın sahip olduğu yükümlülükleri yerine getirdiğine ilişkin kanıtlayıcı belgeleri her zaman talep etme hakkına sahiptir.

11.3.      Taraflar, aralarındaki Sözleşme ile ilgili olan konularda ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ifasına ilişkin olarak, KVKK, ilgili ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun kararları uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülükleri karşılıklı olarak ve eksiksiz bir biçimde yerine getirmeyi ve karşı Taraf'ın bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınmayı kabul ve taahhüt etmektedirler.

11.4.      Taraflar, ilgili kişilere ilişkin kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt etmektedirler.

11.5.      Taraflar'dan herhangi birinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi veya yerine getirmemesi dolayısıyla karşı Taraf'ın hukuki, idari veya cezai bir yaptırıma uğraması halinde, ihlal eden Taraf zarara uğrayan Taraf'ın zararını ilk talepte ve tamamen karşılayacaktır.

11.6.      Her bir Taraf; Sözleşme kapsamında paylaşılan kişisel verilerin düzeltilmesi veya imha edilmesine ilişkin diğer Taraf'ın hukuka uygun tüm yazılı taleplerini yerine getirecektir.

12.           MÜCBİR SEBEP

12.1.      Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın kontrolü haricinde gerçekleşen ve Taraflar’ın veya bir Taraf’ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, pandemi vb. gibi haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalktığında Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

Bununla birlikte Hizmet Sağlayıcı’nın mücbir sebep halleri nedeniyle hizmet sunamaz hale gelmesi durumunda Kullanıcı, siparişi iptal etme ve mümkün ise başka bir hizmet talep etme hakkına da sahip olacaktır. Kullanıcı'nın siparişin iptalini talep etmesi halinde iptal edilen sipariş için ödenen ücret (varsa), iptal talebinin yazılı olarak ulaşmasını müteakip 14 (on dört) gün içerisinde Kullanıcı'ya (kredi kartı ile yapılan ödemelerde ilgili bankaya) iade edilecektir. Hizmet Sağlayıcı’nın ilgili tutarın banka tarafından Kullanıcı hesaplarına aktarılmasına ilişkin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

13.           SÖZLEŞME’NİN DEVRİ

13.1.      Hizmet Sağlayıcı Sözleşme’yi bağlı şirketlerine, grup şirketlerine, iştiraklerine, birleşme ve/veya devrolma halinde birleşilen veya devrolunan şirkete devir ve temlik edebilir. Kullanıcı, Sözleşme’yi veya Sözleşme tahtındaki herhangi bir hak veya yükümlülüğünü Hizmet Sağlayıcı’nın yazılı onayı olmaksızın devir ve/veya temlik edemez.

14.           DİĞER HÜKÜMLER

14.1.      Bu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte Taraflar arasında Hizmet’e ilişkin olarak daha önceki tarihlerde imzalanmış sözleşme(ler) kendiliğinden sona ermiş sayılacak ve hükümsüz hale gelecektir. Bununla birlikte Taraflar’ın sona erme tarihinden önce doğmuş olan hak ve borçları saklıdır.

14.2.      Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden biri yahut birkaçının kısmen veya tamamen geçersiz addedilmesi, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecek, Sözleşme uygulanabilir hükümleri bakımından yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bununla birlikte Sözleşmenin esaslı hükümlerinden bir ya da birkaçının Taraflar’ın Sözleşme’yi yapma iradesini ortadan kaldırır nitelikte uygulanamaz hale gelmesi durumunda, Taraflar’dan biri diğer Taraf’a yazılı olarak bildirmek kaydıyla Sözleşme’yi derhal hüküm ifade etmek üzere feshedilebilecektir.  

14.3.      Taraflar’dan biri, diğer Taraf’ın zarara uğramasına sebebiyet verebilecek herhangi bir vaka, durum, olgu veya olayı engellemek için gerekli her türlü tedbiri alacak; böyle bir durumun tespiti halinde derhal diğer Taraf’ı bilgilendireek ve olası zarar veya kaybı azaltmak için makul tüm tedbirleri alacaktır.

14.4.      Sözleşmede tanımlı hakların kısmen veya tamamen kullanılmaması yahut geç kullanılması, bu hakların kullanılmasından feragat edildiği şeklinde yorumlanamaz. Sözleşme kapsamındaki her türlü feragat yazılı olarak yapıldığı ve ilgili Taraf’ın yetkili temsilcisi tarafından imzalandığı sürece geçerli olacaktır.

15.           TEBLİGAT

15.1.      Sözleşme kapsamındaki tüm bildirimler ya Taraflar’ın Sözleşme’de belirtilen e-posta adreslerine ya da Platform üzerinden yapılacaktır. İlgili e-posta adreslerindeki değişiklikler 7 (yedi) gün içerisinde diğer Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece ya bu e-posta adreslerine ya da Platform üzerinden yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.

16.           UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

16.1.      İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda ilgili kanununda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde Kullanıcının yerleşim yerinin bulunduğu veya Kullanıcı işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemesi ile icra daireleri yetkilidir.  

EK-1

 

LIGHT COMPUTE ––LC (VPS) HİZMETİNE İLİŞKİN HÜKÜM VE KOŞULLAR

 

  1. 1.      LC, bir ana sunucu üzerinde sanal olarak oluşturulan ve kaynakları paylaşan bir sanal özel sunucudur. LC hizmeti kapsamında Kullanıcı’ya, kiralayacağı sanal olarak ayrılmış bir sunucu alanı aracılığıyla yüksek güvenlikli, özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir bir çözüm sunulmaktadır.
  2. 2.      Hizmet, Kullanıcı tarafından yapılan satın alım işlemini tamamlayan ve bilgilerini eksiksiz ileten Kullanıcılar’ın, iletimi takip eden 1 iş günü içerisinde kullanıma hazır hale getirilecektir. Bununla birlikte kurulum için belirli izinlerin alınması ve/veya altyapı çalışması yapılmasının gerekmesi halinde bu süre Hizmet Sağlayıcı tarafından Kullanıcı’ya Platform üzerinden bildirilecek; belirlenen sürenin Hizmet Sağlayıcı’dan kaynaklanmayan nedenlerle aşılması halinde Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir sorumluğu söz konusu olmayacaktır.
  3. 3.     Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı’nın altyapı hizmetine ait log kayıtlarına, sağlayacağı canlı web servis akışı ile erişim sunacaktır.
  4. 4.     Hizmete ilişkin ücretlendirme kurulumun tamamlanarak LC hizmetinin kullanıma hazır, çalışır halde Kullanıcı’ya teslimi ile başlayacaktır. Faturalama aylık olarak ve yukarıda belirtilen ücretler üzerinden Kullanıcı talebine göre TL veya USD bazında yapılacak olup TL üzerinden fatura düzenlenecek olması halinde ilgili fatura, faturalama tarihindeki QNB Finansbank Döviz Satış Kurları (www.qnbfinansbank.com) esas alınarak Kullanıcı’ya iletilecektir.
  5. 5.     Hizmet Sağlayıcı, Hizmet’e ilişkin faturayı her ayın ilk haftası Platform üzerinden Kullanıcı’ya iletecektir. Kullanıcı tarafından ilgili fatura tutarı, Platform üzerinden fatura bilgilerinin kendisine iletilmesini takip eden 7 (yedi) gün içerisinde Hizmet Sağlayıcı tarafından bildirilecek banka hesabına havale veya kredi kartı ile ödeme yoluyla ödenecektir. Kullanıcı LC hizmetine ilişkin ücreti vadesinde tam ve eksiksiz olarak ödemekle yükümlüdür.
  6. 6.     Eşzamanlı katılımcı kapasite aşımı ve ilave katılımcı kapasite artışı hesaplamaları için Hizmet Sağlayıcı’nın kayıtları esas alınarak faturalandırma yapılacak ve Kullanıcı Platform üzerinden güncel kullanılan kapasite bilgisini takip edebilecektir.

EK-2

 

CLOUD COMPUTE ENGINE - CCE (VPC) HİZMETİNE İLİŞKİN HÜKÜM VE KOŞULLAR

 

1- CCE hizmeti kapsamında Kullanıcı’ya, Sanal olarak ayrılmış özel bir ağda bulut kaynaklarını kullanma,  özelleştirilmiş bir sanal ağ oluşturma ve bu ağda bulunan kaynakları, uygulamaları veya hizmetleri güvenli bir şekilde kullanma imkanı sağlanmaktadır.

 

2- Hizmet, Kullanıcı tarafından satın alınmasını takip eden 1 iş günü içerisinde kullanıma hazır hale getirilecektir. Bununla birlikte kurulum için belirli izinlerin alınması ve/veya altyapı çalışması yapılmasının gerekmesi halinde bu süre Hizmet Sağlayıcı tarafından Kullanıcı’ya Platform üzerinden bildirilecek; belirlenen sürenin Hizmet Sağlayıcı’dan kaynaklanmayan nedenlerle aşılması halinde Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir sorumluğu söz konusu olmayacaktır.

 

3- Hizmete ilişkin ücretlendirme kurulumun tamamlanarak CCE hizmetinin kullanıma hazır, çalışır halde Kullanıcı’ya teslimi ile başlayacaktır. Faturalama aylık olarak ve yukarıda belirtilen ücretler üzerinden Kullanıcı talebine göre TL veya USD bazında yapılacak olup TL üzerinden fatura düzenlenecek olması halinde ilgili fatura, faturalama tarihindeki QNB Finansbank Döviz Satış Kurları (www.qnbfinansbank.com) esas alınarak Kullanıcı’ya iletilecektir.

 

4- Hizmet Sağlayıcı, Hizmet’e ilişkin faturayı her ayın ilk haftası Platform üzerinden Kullanıcı’ya iletecektir. Kullanıcı tarafından ilgili fatura tutarı, Platform üzerinden fatura bilgilerinin kendisine iletilmesini takip eden 7 (yedi) gün içerisinde Hizmet Sağlayıcı tarafından bildirilecek banka hesabına havale veya kredi kartı ile ödeme yoluyla ödenecektir. Kullanıcı CCE hizmetine ilişkin ücreti vadesinde tam ve eksiksiz olarak ödemekle yükümlüdür.

 

5- Eşzamanlı katılımcı kapasite aşımı ve ilave katılımcı kapasite artışı hesaplamaları için Hizmet Sağlayıcı’nın kayıtları esas alınarak faturalandırma yapılacak ve Kullanıcı Platform üzerinden güncel kullanılan kapasite bilgisini takip edebilecektir

 

6- Servis Sağlayıcı; Kullanıcı’nın Altyapı hizmetine ait log kayıtlarına sağlayacağı canlı web servis akışı ile erişim sunacaktır.

EK-3

 

KUBERNETES HİZMETİNE İLİŞKİN HÜKÜM VE KOŞULLAR

 

 

1- Kubernetes, açık kaynaklı bir konteyner orkestrasyon platformudur. Konteynerler uygulamaları, hizmetleri ve mikro servisleri paketleyerek, taşınabilir, ölçeklenebilir ve güvenli bir şekilde çalıştırmak için kullanılan bir teknolojidir. Kubernetes, birden çok konteyner çalıştıran uygulamaların otomatik olarak yönetilmesine yardımcı olur.

 

2- Hizmet, Kullanıcı tarafından satın alınmasını takip eden 1 iş günü içerisinde kullanıma hazır hale getirilecektir. Bununla birlikte kurulum için belirli izinlerin alınması ve/veya altyapı çalışması yapılmasının gerekmesi halinde bu süre Hizmet Sağlayıcı tarafından Kullanıcı’ya Platform üzerinden bildirilecek; belirlenen sürenin Hizmet Sağlayıcı’dan kaynaklanmayan nedenlerle aşılması halinde Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir sorumluğu söz konusu olmayacaktır.

 

3- Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan Kubernetes hizmetini, yalnızca işbu Sözleşme’nin Ek-2’sinde hüküm ve koşulları belirtilen Cloud Compute Engine -CCE (VPC) hizmeti ile birlikte alabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder. CCE hizmeti sağlanmayan bir Kullanıcı’ya Kubernetes hizmeti tanımlanması durumunda, Hizmet Sağlayıcı Kullanıcı’yı CCE hizmeti alması gerektiği hakkında yazılı veya sözlü olarak bilgilendirecek, bu bilgilendirmeden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde Kullanıcı CCE hizmetini almadığı takdirde, Hizmet Sağlayıcı, Kubernetes hizmetini herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak iptal edilebilecektir. Kullanıcı, Kubernetes hizmetinin bu madde kapsamında iptal edilmesinden ötürü herhangi bir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu bir şekilde kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

4- Hizmete ilişkin ücretlendirme kurulumun tamamlanarak Kubernetes hizmetinin kullanıma hazır, çalışır halde Kullanıcı’ya teslimi ile başlayacaktır. Faturalama aylık olarak ve yukarıda belirtilen ücretler üzerinden Kullanıcı talebine göre TL veya USD bazında yapılacak olup TL üzerinden fatura düzenlenecek olması halinde ilgili fatura, faturalama tarihindeki QNB Finansbank Döviz Satış Kurları (www.qnbfinansbank.com) esas alınarak Kullanıcı’ya iletilecektir.

 

5- Hizmet Sağlayıcı, Hizmet’e ilişkin faturayı her ayın ilk haftası Platform üzerinden Kullanıcı’ya iletecektir. Kullanıcı tarafından ilgili fatura tutarı, Platform üzerinden fatura bilgilerinin kendisine iletilmesini takip eden 7 (yedi) gün içerisinde Hizmet Sağlayıcı tarafından bildirilecek banka hesabına havale veya kredi kartı ile ödeme yoluyla ödenecektir. Kullanıcı Kubernetes hizmetine ilişkin ücreti tam ve eksiksiz olarak ödemekle yükümlüdür.

 

6- Eşzamanlı katılımcı kapasite aşımı ve ilave katılımcı kapasite artışı hesaplamaları için Hizmet Sağlayıcı’nın kayıtları esas alınarak faturalandırma yapılacak ve Kullanıcı Platform üzerinden güncel kullanılan kapasite bilgisini takip edebilecektir.

EK-4

 

S3 HİZMETİNE İLİŞKİN HÜKÜM VE KOŞULLAR

 

 

1- S3 hizmeti, verilerin obje olarak depolanmasına ve yönetilmesine olanak tanıyan bir depolama yöntemidir. Objeler, dosyaların aksine, bir anahtar (key) ve değer (value) çiftinden oluşur ve bir metadata kümesi içerir. Bu hizmet büyük veri kümelerinin depolanması, arşivlenmesi ve yedeklenmesi için kullanılır. Veriler, çoğu durumda hiyerarşik bir dosya sistemi yerine, benzersiz anahtarlar kullanılarak yönetilir. Bu, depolanan verilerin daha hızlı bir şekilde bulunmasına, sorgulanmasına ve yüksek ölçekte depolanmasına olanak tanır. 

 

2- Hizmet, Kullanıcı tarafından satın alınmasını takip eden 1 iş günü içerisinde kullanıma hazır hale getirilecektir. Bununla birlikte kurulum için belirli izinlerin alınması ve/veya altyapı çalışması yapılmasının gerekmesi halinde bu süre Hizmet Sağlayıcı tarafından Kullanıcı’ya Platform üzerinden bildirilecek; belirlenen sürenin Hizmet Sağlayıcı’dan kaynaklanmayan nedenlerle aşılması halinde Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir sorumluğu söz konusu olmayacaktır.

 

3- Hizmete ilişkin ücretlendirme kurulumun tamamlanarak S3 hizmetinin kullanıma hazır ve çalışır hale Kullanıcı’ya teslimi ile başlayacaktır. Faturalama aylık olarak, Kullanıcı talebine göre TL veya USD bazında yapılacak olup TL üzerinden fatura düzenlenecek olması halinde ilgili fatura, faturalama tarihindeki QNB Finansbank Döviz Satış Kurları (www.qnbfinansbank.com) esas alınarak Kullanıcı’ya iletilecektir.

 

4- Hizmet Sağlayıcı, Hizmet’e ilişkin faturayı her ayın ilk haftası Platform üzerinden Kullanıcı’ya iletecektir. Kullanıcı tarafından ilgili fatura tutarı, Platform üzerinden fatura bilgilerinin kendisine iletilmesini takip eden 7 (yedi) gün içerisinde Hizmet Sağlayıcı tarafından bildirilecek banka hesabına havale veya kredi kartı ile ödeme yoluyla ödenecektir. Kullanıcı S3 hizmetine ilişkin ücreti tam ve eksiksiz olarak ödemekle yükümlüdür.

 

5- Eşzamanlı katılımcı kapasite aşımı ve ilave katılımcı kapasite artışı hesaplamaları için Hizmet Sağlayıcı’nın kayıtları esas alınarak faturalandırma yapılacak ve Kullanıcı Platform üzerinden güncel kullanılan kapasite bilgisini takip edebilecektir. 

EK-5

 

CDN HİZMETİNE İLİŞKİN HÜKÜM VE KOŞULLAR

 

1- CDN (Content Delivery Network), Kullanıcı’ya daha hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde içerik sunmak için kullanılan bir hizmettir. CDN, sunuculara dağıtılmış küresel bir ağa sahiptir ve bu sunucular, web içeriğini kullanıcılara en yakın konumdan sunar. CDN, statik ve dinamik içerikler dahil olmak üzere web içeriğini saklar ve kullanıcılara hızlı bir şekilde sunar.

 

2- Hizmet, Kullanıcı tarafından satın alınmasını takip eden 1 iş günü içerisinde kullanıma hazır hale getirilecektir. Bununla birlikte kurulum için belirli izinlerin alınması ve/veya altyapı çalışması yapılmasının gerekmesi halinde bu süre Hizmet Sağlayıcı tarafından Kullanıcı’ya Platform üzerinden bildirilecek; belirlenen sürenin Hizmet Sağlayıcı’dan kaynaklanmayan nedenlerle aşılması halinde Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir sorumluğu söz konusu olmayacaktır.

 

3- Hizmete ilişkin ücretlendirme kurulumun tamamlanarak CDN hizmetinin kullanıma hazır ve çalışır hale Kullanıcı’ya teslimi ile başlayacaktır. Faturalama aylık olarak, Kullanıcı talebine göre T veya USD bazında yapılacak olup TL üzerinden fatura düzenlenecek olması halinde ilgili fatura, faturalama tarihindeki QNB Finansbank Bankası Döviz Satış Kurları (www.qnbfinansbank.com) esas alınarak Kullanıcı’ya iletilecektir.

 

4- Hizmet Sağlayıcı, Hizmet’e ilişkin faturayı her ayın ilk haftası Platform üzerinden Kullanıcı’ya iletecektir. Kullanıcı tarafından ilgili fatura tutarı, Platform üzerinden fatura bilgilerinin kendisine iletilmesini takip eden 7 (yedi) gün içerisinde Hizmet Sağlayıcı tarafından bildirilecek banka hesabına havale veya kredi kartı ile ödeme yoluyla ödenecektir. Kullanıcı CDN hizmetine ilişkin ücreti tam ve eksiksiz olarak ödemekle yükümlüdür.

 

5- Eşzamanlı katılımcı kapasite aşımı ve ilave katılımcı kapasite artışı hesaplamaları için Hizmet Sağlayıcı’nın kayıtları esas alınarak faturalandırma yapılacak ve Kullanıcı Platform üzerinden güncel kullanılan kapasite bilgisini takip edebilecektir.