BULUT SİSTEMLERİ HİZMETİ MESAFELİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ
 
İşbu “INTERNET SERVİS SAĞLAYICI VE ABONELİK SÖZLEŞMESİ” (“Sözleşme”) bir taraftan Fatih Mahallesi Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi No:391 Beykoz / İstanbul adresinde mukim DT İletişim Hizmetleri A.Ş (“Servis Sağlayıcı”) ile diğer taraftan …………………………………………………………………………………… adresinde mukim …………………………………………………………… (“Abone veya Müşteri”) arasında aşağıdaki şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ABONE, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
 
1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
 
İşbu Sözleşme, Servis Sağlayıcı tarafından Aboneye 24 saat esasına göre sürekli şekilde devam edecek internet üzerinden verilecek olan Bulut Sistemleri (“Hizmet”) sağlanması ve Abonenin Sözleşme şartları çerçevesinde sağlanan hizmetin bedelini ödemesi konusunda karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlemektedir.
İşbu Sözleşme, abonenin, Servis Sağlayıcı ’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 
2. SAĞLANACAK HİZMETİN TANIMI

2.1 Hizmetin bir kısmı olarak, Servis Sağlayıcı , T.C. Ulaştırma Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirildiği İnternet Servis Sağlayıcılığı lisansı kapsamında sunacağı Internet erişim ve sistem altyapısı üzerinden BULUT SİSTEMLERİ. Ayrıca Servis Sağlayıcı , Ek-1 Abonelik formu üzerinde yer alan kapasiteler dâhilinde bu hizmetin Abone kullanıcıları tarafından kullanımına izin verecektir.Hizmet beta sürümünde olup Servis Sağlayıcı tarafından müşteri bilgilendirmesi sonrasında taşıma yapılabilir.

2.2 Hizmetin temel özelliklerini Servis Sağlayıcı’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Servis sağlayıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

2.3 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

2.4 Ek-1 Abonelik formu kapsamında verilen hizmet kapasitelerine istinaden, kiralanan kapasitelere karşılık gelen bant genişliği ve sistem altyapısı, veri trafiği için sürekli kullanılabilir olacaktır.

2.5 Aşağıdaki durumlar halinde Hizmetin kullanım dışı olduğu kabul edilecektir:

2.5.1 Abonenin Hizmeti, Abonenin veya kullanıcısının kendi alt yapısından kaynaklanmayan bir nedenle kullanamaz durumda olması,

2.5.2 Servis Sağlayıcı ’nın tüm sistem altyapısı ve yönlendiricileri ile ulusal/uluslararası ortak tedarikçilerin ana hattı arasındaki bağlantı koptuğunda,

2.5.3 Servis Sağlayıcının kendi sistem altyapısı ve yönlendiricisi ile ulusal/uluslararası ortak tedarikçilerin erişim noktaları arasında yaşanan gecikmenin, gidiş-dönüş için hizmet kalitesi parametrelerinde verilen değerleri aşması.

2.6 Yıllık ortalama kullanılabilirliğe istinaden, aşağıdaki durumlar hizmet kesintisi olarak kabul edilmeyecektir:

2.6.1 En az 24 saat önceden rapor edilen programlı bakım

2.6.2 Abone ekipmanlarının veya uygulamasının arızalanması

2.6.3 Abone tarafından hizmetin Sözleşmeye uygun olmayan kullanımI

2.6.4 Yerel bazda kiralanan hat bağlantısındaki hata

2.6.5 Abone tarafından servisin yanlış kullanımından/entegrasyonlarından kaynaklanan hataları da kapsamak üzere tüm Abone hataları

2.6.6 Mücbir sebep halleri

3. SERVİS SEVİYESİ KRİTERLERİ HEDEFLERİ

3.1 Öncelik Seviyeleri ve Müdahale Süreleri

3.1.1 Servis Sağlayıcı tarafından sağlanan Veri Merkezi Yönetilen Hizmetler kapsamında sunulan hizmetler için servis müdahale süreleri ve erişilebilirlik oranları Tablo-1’de tanımlanmıştır. Hizmet seviyesi kapsam dışı durumları ayrıca belirlenmiştir

 
 
MÜDAHALE
SÜRELERİ*
HİZMET SAATLERİ İÇİNDE
(08:00 - 18:00)
HİZMET
SAATLERİ
DIŞINDA
BAŞARIM
ORANI
HEDEFİ
Çağrı Kaydı≤ 30 Dakika≤ 45 Dakika>= %95
TABLO 1
 
  3.2 Kullanılabilirlik
 
Servis Sağlayıcı, Veri Merkezi Yönetilen Hizmetler kapsamında Müşteri envanteri içerisinde listelenen, Veri Merkezi ortamında yer alan sanal sunucu, network altyapı, erişim altyapısı ve depolama hizmetleri için ağ ortamından kaynaklanan durumlardan bağımsız olarak, aylık olarak Tablo-2’de yer alan kullanılabilirlik oranlarını sağlamayı hedeflemektedir.
 
 
 
 
 
BaşlıkAYLIK Kullanılabilirlik
El Göz desteğiEl-Göz desteği aylık en fazla 15 adet talep
olacak şekilde %100
Sanal Sunucu%99,9 = 43 Dakika Aylık Kesinti Süresi
Veri Merkezi AltyapıVeri Merkezi Sunucu Barındırma ve
Enerji+soğutma kullanılabilirlik %99,982 =
7,78 Dakika Aylık Kesinti Süresi
Hosting Band%99,95 = 21,6 Dakika Aylık Kesinti
Paylaşımlı DDOS Hizmeti%99,95 = 21,6 Dakika Aylık Kesinti

TABLO 2

 
 
 
 
 
 

4. TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1Servis Sağlayıcı yukarıda tanımı yapılan hizmeti 7 gün 24 saat esasına göre sağlamayı kabul eder. Servis Sağlayıcı, işbu Sözleşmede karara bağlanan hizmet kalitesini (yıllık kullanılabilirlik, tamirat süresi) karşılayamaması halinde, müteakip kayıt ve şartlar altında Aboneye ceza ödemekle (veya alacaklandırma faturası hazırlamakla) yükümlü olacaktır. Abone, hizmetin yıllık kullanılabilirlik oranı % 99,5’in üzerinde kaldığı sürece yetersizlik nedeniyle sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahip olmayacaktır. Servis Sağlayıcı, Abone kendi ödeme yükümlülüklerini geciktirdiği sürece Aboneye herhangi bir ceza ödeme veya alacaklandırma sağlamaya da yükümlü olmayacaktır.

4.1.1 Mücbir sebep halleri,

4.1.2 Abone ’den kaynaklanan problemler nedeniyle oluşan kesintilerden Servis sağlayıcı sorumlu olmayacaktır.

4.1.3 İşbu Sözleşme ve eklerinde belirtilen Hizmeti, DT, Müşteri’ye işbu Sözleşme, ve ilgili ekler ve ilgili mevzuat kapsamında sunacaktır.

4.1.4 Taraflar, işbu Sözleşmeyi imzalamakla birbirlerinin temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı gibi unvan ve statüleri kazanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.5 Müşteri, DT’nın faaliyetlerinin, kontrolü dışında gelişen sebepler veya burada sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla doğal afetler, kanuni engellemeler telekomünikasyon ve enerji altyapılarında geniş kapsamlı Hizmetlerin sunulmasını engelleyecek nitelikteki genel problemler, veri aktarımı ve bağlantı sorunları, Müşteri nezdinde kullanılmakta olan bilgisayar, ekipman ve donanımın iyi bir şekilde çalışmaması nedeniyle ya da kullanıcılarından kaynaklanan güvenlik problemleri sebebiyle geçici veya sürekli süreyle durdurulması veya Hizmetlerin hiç veya gereği gibi verilememesi sebebiyle DT’dan herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Bu kapsamda DT kaynaklı olmayan ve açıkça DT’nın kusurunun bulunmadığı hizmet kesintilerinden ve 3. kişiler tarafından yapılacak siber saldırıların yol açtığı zararlardan DT hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

4.1.6 DT, Müşteri’nin, işbu Sözleşme sebebiyle olsun veya olmasın, kullanmakta olduğu muhasebe veya ERP programları gibi programlar ve/veya bu programların ait olduğu şirketlerin DT’nın işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerini yerine getirmesine engel olması ve/veya bunun gibi haberleşmeyi önleyici durumlara sebep olması halinde, Müşteri veya bu şirketlere karşı sorumluluk kabul etmez.

4.1.7 DT , Müşteri’den kaynaklanan gecikmeler ve kendisine yüklenemeyecek arıza, gecikme ve bunun gibi haberleşmeyi önleyici durumlara karşı sorumluluk kabul etmez.

4.1.8 DT, her türlü önlem ve tedbiri almış olmasına rağmen, kendisinin ulusal veya uluslararası yasalar, yetkili makamlarca yayımlanan tebliğ, genelge ve esaslar gereğince başka türlü hareket etmesini gerektirecek haklı nedenlerin mevcut olduğu durumlarda sunulan hizmetlerin kapsamını daraltabilir, tamamen durdurabilir. Müşteri, bu nedenlerle uğrayabileceği zarar ve kayıplar için hiçbir şekilde DT’ye rücu talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.9 Müşteri, KEP adresini, diğer elektronik posta adreslerini ve DT’ya temin ettiği diğer iletişim bilgilerini sürekli olarak güncel tutmalı ve DT’nın herhangi bir e-mail adresinden, Kayıtlı Elektronik Posta adresinden ya da Müşteri’nin Platformdaki hesabına DT tarafından gelecek bilgilendirme içerikli e-mailleri, duyuruları ve DT’nın internet sitesi aracılığı ile yapacağı bildirimleri takip etmekle yükümlüdür.

4.1.10 Müşteri, Yetkili Kullanıcıların kullanıcı adı ve şifreleri ile yapılacak olan işlemlerden doğacak olan yasal müeyyidelerin tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını, DT’nın bu kişiler üzerinden yapılacak olan işlemlere dair hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.11 Yetkili Kullanıcılar’a tanınan yetkinin Müşteri tarafından geri çekilmesi durumunda ya da herhangi bir çalışanın yetkilendirilmemiş şekilde Platformu kullanması durumunda bu hususu derhal DT’ya bildirmekle yükümlüdür. DT, talep üzerine ilgili kişinin yetkilerinin kaldırılmasını sistem üzerine tanımlayacak ve sisteme erişimini engelleyecektir. Müşteri’nin hali hazırdaki Yetkili Kullanıcılar üzerindeki yetkinin geri çekildiği veya yetkilerin değiştirildiğine dair DT’ya bildirimde bulanana kadar mevcut yetkilendirme geçerliliğini koruyacaktır. Müşteri’nin yetki değişikliklerini geç bildirmesinden, iflas etmesinden, tasfiye edilmesinden veya herhangi bir sebepten ötürü ticari faaliyetlerinin sona ermesinden dolayı Müşteri’ye ait "şifre" ve "yetkili kullanıcı bilgileri" nin kullanılması suretiyle işbu Sözleşme çerçevesinde yapılacak işlemler nedeniyle tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve DT’nın hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.12 Sözleşme süresi içerisinde Müşteri, sorumlu kişi ya da sözleşme ve ek protokollerde yetkili olarak bildirdiği Yetkili Kullanıcı’lar vasıtasıyla, yeni Hizmet Paketleri satın alıp kullanmaya başlayabilir. Müşteri, Yetkili Kişinin yapacağı bu satın almalara şimdiden rıza verir. Satın alınacak her yeni hizmet paketi için de işbu Sözleşme hükümleri uygulanmaya devam edecektir.

4.1.13 Bulut Bilişim Hizmetleri’ni alması için Müşteri’ye sunulacak yazılımların kullanım hakkı münhasıran DT’ya aittir. Müşteri, verilen hizmet kapsamında DT tarafından sunulan yazılımların başka kurum ve/veya kuruluşlar tarafından kullanılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.14 Müşteri, işbu Sözleşme ve ekleri dahilinde kendisine sağlanacak hizmetten sadece kendisinin yararlanacağını, söz konusu hizmetin; kendi tüzel kişiliği nezdinde yetkili kıldığı gerçek kişiler hariç, iştirakleri, ana şirkete bağlı şirketleri ve bundan başka diğer kişi, kurum ve kuruluşlara kullandıramayacağını ve devredemeyeceğini, başkasına kiralayamayacağını, satamayacağını aksi taktirde tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını ve bu durumun saptanması halinde DT’nın sağladığı tüm hizmetleri durdurma ve/veya Sözleşme’yi feshetme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.15 Müşteri, işbu Sözleşme konusu hizmetleri alırken, yasadışı aktivitelerde bulunmamayı, T.C. yasaları ve hükümlerini, resmi mercilerin sıfat ve kararlarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.16 Müşteri’nin yukarıdaki maddelerde yer verilen taahhütlerine uymaması halinde her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını, DT’nın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini, bu kapsamda DT’nın hizmeti durdurma ve/veya Sözleşme’yi feshetme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.17 Taraflar, zarara sebebiyet verebilecek herhangi bir vaka, durum, olgu veya olay nedeniyle Taraflar’ın uğrayabilecekleri kayıp veya zararları önlemek veya azaltmak ya da azda tutmak için makul olan tüm önlemlerin alınacağını temin ederler.

4.1.18 Müşteri’ye yönelik fiyat değişiklikleri ve ücretlendirme dahil, hizmetin sunumuna ilişkin değişiklikler, piyasa koşullarındaki değişikliklere göre DT tarafından Müşteri’ye 30 (otuz)gün önceden bildirilecektir.

 
 
5. ÖDEME
 
   5.1 Abone, sipariş formunda belirtilen ücreti sağlanan hizmet karşılığı olarak Servis Sağlayıcı’ ya kurulum devreye alma ücreti ve hizmet ücreti ödeyecektir.
 
   5.2 Servis Sağlayıcı, Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile her ayın 5. günü ilgili aya yönelik aylık hizmet ücreti ve Ek-1 Abonelik formunda belirtilen kapsama göre bir önceki aya ait hizmet aşım ücretleri için bir fatura düzenleyecektir. (Servis Sağlayıcı, ilk aylık hizmet ücreti faturalandırmasını tedarik edilen bağlantı teslimatından sonraki ayın 5. günü kısmi ay hesabı temelinde yapacaktır). Abone, faturada belirtilen ücreti Servis Sağlayıcı ‘ya ait banka hesap numarasına havale etmek suretiyle, faturalandırma tarihini takip eden 30 gün içerisinde yapacaktır. Aksi halde yasal faiz uygulanacak ve ödemenin yapılacağı tarihe kadar tahakkuk ettirilecektir. Abone tarafından 2 (iki) ay üst üste ödeme yapılmaması halinde, Servis Sağlayıcı son ödeme tarihini takip eden 3. günden itibaren Hikmet’i kesme hakkına sahiptir.
 
   5.3 Abone tarafından Faturaya yapılacak itirazlar ödemeyi durdurmayacaktır. Aboneden fazla ödeme tahsil edilmesi halinde, bu ödeme gelecek ayın faturasından mahsup edilecek veya 30 gün içerisinde Aboneye iade edilecektir.
 
   5.4 İşbu sözleşmeden doğan damga vergisi taraflar olarak eşit olarak ödeneceğinden müşterinin aldığı hizmet ile ilgili doğacak damga vergisinin yarısı bir defaya mahsus olarak ilk faturaya yansıtılır.
 
 
6. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve FESHİ
 
   6.1 İş bu Sözleşme abonenin, “Kullanıcı Sözleşmesini ve Gizlilik Koşullarını okudum ve onaylıyorum.” kutucuğunu işaretleyerek elektronik ortamda kabulü ve/veya Uygulamayı kullanması ile yürürlüğe girer. Sözleşmenin süresi alınan paket veya hizmet içeriğinde belirtilen süre ile sınırlı olup, taraflardan biri feshetmediği takdirde Sözleşme aynı süre için aynı koşullarla otomatik olarak yenilenmiş sayılacaktır.
 
   6.2 Sözleşme abonenin tercihine göre; Kullandıkça ödeme (Pay as you go model) veya Aylık muayyen süreli olarak (VPC, VPS, S3) yapılır. Kullandıkça ödeme de (Pay as you go model) kullanım miktarına göre birim başı fiyatlandırma uygulanır. Fiyat listesine linkleyerek buradaki şekilde ödeme yapılır, 1 ay kullanılır. Kullandığı aylar kullanım miktarına göre fiyatlanır. Fiyatlar linklendiği için kullanım ayına göre değişkenlik gösterebilir. Aylık muayyen süreli olarak (VPC veya VPS) de ise aynı link üzerinden fiyatlar gösterilebilir, aylık alım yapıldığı için bir sonraki ay bedeller değişebilir.
 
   6.3 İş bu Sözleşme ile üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde hakları ihlale uğrayan Taraf Sözleşmeyi yazılı bir Fesih Bildirimi göndermek sureti ile feshetme hakkına sahiptir. Fesih Bildirimi haklı sebebe dayanmalı ve karşı tarafa tebliğ edilmelidir. Servis Sağlayıcı, Abone tarafından vadesinde ödeme yapılmaması durumunda Sözleşmeyi derhal ve bildirimsiz olarak feshetme hakkını saklı tutar. Böyle bir halde, Servis Sağlayıcı ‘nın kayıtlarına göre doğmuş ve doğacak tüm borçlar Abone tarafından ödenecektir.
 
 
7. GİZLİLİK
 
   7.1 Her iki Taraf da, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki kanun, yönetmelik ve mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydı ile bu Sözleşme’nin uygulanması dolayısıyla öğrendiği karşı Taraf’ın hizmetleri, üretimi, icraatı, mali durumu ve benzeri hususlar ile herhangi bir şekilde işbu Sözleşme ile ilgili olan veya teknik mahiyetteki her türlü bilgiyi muhafaza edeceğini, gizli ve sır olarak tutacağını kısmen veya tamamen üçüncü şahıs ve kuruluşlara doğrudan veya dolaylı hiçbir şekilde açıklamayacağını beyanla kabul ve taahhüt ederler.
 
   7.2 Taraflar, kendilerine iletilen özel bilgileri hiçbir şekilde başka amaçla kullanmayacak, dağıtamayacak, üçüncü kişilere aktarmayacak ve kendi çalışanlarının da bu gizlilik yükümlülüğüne uyması için gerekli tedbirleri alacaklardır.
 
   7.3 Özel bilgiler, Tarafların yazılı ve/veya sözlü ve/veya elektronik formatta birbirlerine ilettikleri her türlü ürün, teknoloji, prosedür, program, finansla ilgili bilgi ve hedefler, veri, know-how, tasarım, yazılım, müşteri listesi, tarife ve benzeri bilgileri de içine alır. Taraflar özel bilgileri gizli tutacaklar ve anılan bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere her türlü güvenlik önlemini alacaklardır.
 
   7.4 Taraflar ’dan herhangi birinin bu madde hükmünü ihlal etmesi durumunda, doğacak zararın tazmini esastır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde dahi, bu maddede yer alan yükümlülükler herhangi bir süreye tabi olmaksızın, Taraflarca süresiz olarak bu madde hükümleri muvacehesinde değerlendirilecektir.
 
8. MÜCBİR SEBEP
 
   8.1 İşbu Sözleşmenin akdedilmesinden sonra meydana gelebilecek doğal afet, deprem, kötü hava koşulları, isyan ve kargaşa, Abonenin iş yerinde veya altyapı sağlayıcının iş yerindeki grev, lokavt, yangın, savaş ve benzeri mücbir sebeplerden dolayı işbu Sözleşme şartları kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğün yerine getirilmesinde gecikmeler yaşanması halinde bu tür yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik vade tarihi uygun şekilde karşılıklı anlaşılarak uzatılacaktır.
 
   8.2 Ürün temini ve ürün kuruluşundan doğacak aksamalardan, Müşteri’de bulunan yazılımın ihtiyaçlarını karşılamamasından dolayı DT sorumlu tutulamaz. İşbu durumun 30 (otuz) günü aşması halinde Taraflar’ın Sözleşme’yi karşı tarafa yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla feshetme hakkı saklıdır.
 
9. SLA CEZA ŞARTLARI
 
   9.1 Servis Sağlayıcı ‘nın SLA’de belirtmiş olduğu oranları tutturamadığı durumlarda, Ceza olarak , işbu abonelik sistemine kullanılmak üzere aylık bazda birim kredi verilecek olup, verilecek olan bu kredi toplamı, sözleşme süresi/aylık fatura tutarının yüzde 25’ini aşamaz. Krediler, Servis Sağlayıcı raporlamasından sonra 15 gün içinde kesintiye uğrayan hizmet süresinin ücretinin 50% ‘sini kredi tanımlanır.
 
10. GENEL HÜKÜMLER
 
   10.1 Devir ve Temlik: DT işbu Sözleşmeyi bir bağlı şirketine, bir birleşme, devralma veya konsolidasyon ile bağlantılı haleflerine veya varlıklarının tamamı ya da önemli ölçüde satışıyla bağlantılı alıcısına devir ve/veya temlik edebilir. Müşteri işbu Sözleşmeyi veya bu Sözleşme tahtındaki herhangi bir hak veya yükümlülüğünü DT ’nın yazılı ön izni olmaksızın devir ve/veya temlik edemez.
 
   10.2 İşbu Sözleşmenin herhangi bir koşulunun geçersiz veya yürütülemez olması halinde bu Sözleşmenin tamamını geçersiz veya yürütülemez kılmayacaktır.
 
   10.3 İşbu Sözleşme Taraflardan birinin Sözleşme ‘den doğan herhangi bir hakkı veya yetkiyi kullanılmakta geç kalması yahut kullanmayı ihmal etmesi bu hak veya yetki ile ilgili bir feragat olarak yorumlanmayacaktır.
 
   10.4 İşbu Sözleşmenin, eklerinin veya tadillerinin uygulanmasından veya yorumundan doğan ihtilaflarda, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Bunlardan doğan ihtilafların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
   10.5 Tarafların Sipariş Formunda belirttiği adresi veya bu Sözleşme ile ilgili tüm uyarı ve bildirimler Kullanıcı’nın etkinleştirme sırasında girmiş olduğu ya da bir şekilde DT İletişim Hizmetleri A.Ş’ye bildirmiş olduğu elektronik posta adresine yapılır. Kullanıcı, bu adrese yapılan bildirimin yetkisiz kişilerce tebellüğ edildiği iddiasında bulunamaz. Bu elektronik posta adresine yapılan bildirimler hukuken geçerli tebligatın sonuçlarını doğurur. Taraflar, bu adrese yapılan tebligatlar iade edilse bile, hukuken geçerli tebligatla aynı sonucu doğuracağını kabul etmektedir kanuni tebligat adresi olarak kabul edilmiş olup, bu adrese yapılan tüm tebligat ve bildirimler kendisine yapılmış sayılacaktır.
 
   10.6 Kesin Delil Anlaşması: Anlaşmazlık halinde; Tarafların tutmuş olduğu her türlü resmi kayıt ve defterler ile Yazılıma ait Veri Merkezleri tarafından tutulan elektronik kayıtları kesin delil teşkil eder.
 
   10.7 İnternet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Abone’nin; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Servis Sağlayıcı tarafından Abone’ye verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
   10.8 Sunulan hizmetin kullanılabilirlik oranının Hizmetin sözleşme süresi boyunca %99,5’in altına düşmesi halinde, Servis Sağlayıcı kesintiye uğrayan kısmın hizmet ücretinin 50%’si nispetinde bir tutarı bağlantı ile ilgili bu tür bir Hizmet arızasına karşılık olarak veya belirtilen hizmet süresi içerisinde meydana gelebilecek başka hizmet arızalarına karşılık olarak ceza amacıyla site üzerinden yeni hizmet alımında veya abonenin devam eden hizmetine ilişkin faturasından düşülmek üzere kredi tanımlanır.
 
   10.9 Servis Sağlayıcı, Sözleşmedeki yükümlülüklerin devri anlamına gelmemek kaydıyla, hizmetin bir kısmını veya tamamını aracı hizmetler üzerinden 3. kişi taşeronları kullanarak gerçekleştirme hakkına sahip olmakla beraber Aboneye karşı olan yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinden tümüyle kendisi sorumlu olacaktır.
 
   10.10 Abone, sağlanan Hizmete karşılık Sözleşme’nin 4. maddesi uyarınca yapacağı ödemeleri vadesinde ve eksiksiz olarak yapmayı kabul eder.
 
   10.11 Servis Sağlayıcı, hizmet bedelinde ancak vergi oranlarındaki değişiklikler nedeniyle Abone aleyhine değişiklik yapma hakkına sahip olup bu değişiklik Abone’ye en az 1 ay önceden bildirilmek zorundadır.
 
   10.12 Teknik altyapıda yapılacak bakım, onarım ve / veya tadiller Servis Sağlayıcı tarafından Abone’ye önceden bildirilecektir. İşbu Sözleşmeden veya bu Sözleşme ile ilgili olarak meydana gelebilecek aksaklılar nedeni ile Abonenin maruz kaldığı hasarlarla ilgili Servis Sağlayıcıyükümlülüğü maksimum aylık hizmet ücreti ile sınırlı olacaktır.
 
   10.13 Abone, adres değiştirme, nakil, unvan değişikliği, IP numarası, alan adı değişikliği ve kullanıcı kimliği değişikliği gibi isteklerini yazılı olarak Servis Sağlayıcı ’ya bildirecektir.
 
   10.14 Servis Sağlayıcı, yasal yollar ile yazılı olarak talep edilmediği takdirde Aboneye ait bilgileri veya kullandığı hat üzerinden geçen paketlerin anlamlı veya anlamsız bütünü veya bir bölümünü veya Abone çalışanlarının kişisel iletişim veya verilerini üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
 
   10.15 Servis Sağlayıcının kusuru olmaksızın, mücbir sebep halleri, altyapı sağlayıcının şebeke bakım onarım çalışmaları, altyapı sağlayıcının işletme arızaları, hatların hileli şekilde bloke edilmesi, hukuki düzenlemelerden ve işbu Sözleşme ’den kaynaklanan sebepler başta olmak üzere sağlanan hizmetin kısmen, tamamen geçici ve sürekli olarak durması halinde Servis Sağlayıcının sorumluluğu olmayacaktır.
 
   10.16 Servis Sağlayıcı, sadece kendi sahip olduğu ekipmanın ve altyapıların bakımından sorumludur.
 
   10.17 Servis Sağlayıcının işbu hizmete ait altyapı sunucuları fiziki güvenlik önlemleri alınmış, bilgi güvenliği kriterlerine uygun veri merkezlerinde barınmaktadır. Servis Sağlayıcı gerek gördüğü takdirde veri merkezi değiştirme, donanım, güvenlik, barınma ve diğer altyapısında gerekli değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.
 
   10.18 Servis Sağlayıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan aboneyi bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
 
   10.19 Abone, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Servis Sağlayıcı’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
   10.20 Abone, Sözleşme konusu ürünün Abone veya Abone’nin belirttiği şekilde hizmetin tesliminden sonra Abone'ye ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Servis Sağlayıcı'ya ödenmemesi halinde, Abone Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde Servis Sağlayıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
   10.21 Servis Sağlayıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Abone’ye bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.Abone de siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Servis Sağlayıcı’dan talep etme hakkını haizdir. Abone tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Abone’nin nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Abone’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Abone tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Abone, Servis Sağlayıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Abone hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Abone’nin hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Abone, olası gecikmeler için Servis Sağlayıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
   10.22 Servis Sağlayıcı, Abone tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Abone’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. Abone, işbu sözleşmeyi kabul etmekle Servis Sağlayıcı’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
 
   10.23 Abone ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Abone’ye tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Servis Sağlayıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Abone’den talep edebilir. Abone’nin talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Servis Sağlayıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
 
   10.24 Abone, Servis Sağlayıcı’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Servis Sağlayıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları,Servis Sağlayıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 
   10.25 Abone, Servis Sağlayıcı’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Abone’ye bağlayacaktır.
 
   10.26 Servis Sağlayıcı’ya ait internet sitesinin üzerinden, Servis Sağlayıcı’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Abone’ye yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
 
   10.27 İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Servis Sağlayıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Servis Sağlayıcı’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 
11. DİĞER HÜKÜMLER
 
   11.1 SLA’in geçerli olabilmesi için, Hizmet Eki’nin ve işbu SLA kapsamında, verilen Hizmet karşılığındaki ödemelerin vadesinde ve eksiksiz yapılmış olması gerekmektedir. Müşteri’nin vade tarihini geçmiş onbeş (15) günü aşan gecikmiş borcu olduğunda servis seviyesi hizmeti geçersiz sayılacaktır.
 
   11.2 Tüm Servis Seviyesi hesaplamaları ve tespitlerinde, Vodafone Net kayıt ve verileri esas alınacaktır. Vodafone Net tarafından bu SLA kapsamında aylık istek ve çağrıları raporu oluşturulacaktır.
 
   11.3 Bu SLA Madde 3 kapsamına girmeyen, Mücbir Sebep olmayan ve Hizmet Eki’nde Vodafone Net’in sorumlu olmadığı belirtilen haller dışındaki Müşteri’ye yazılı açıklaması yapılmamış her kesinti SLA kapsamında hizmet taahhüt hesaplamasında kullanılacaktır.
 
12. YÜRÜRLÜK
 
   12.1 Abone, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Servis Sağlayıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede Abone tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
 
 
 
 
EK-1 ABONELİK FORMU
 
Abonelik Referans No: DTI2020……..
Abone Adı :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi / Numarası :
Telefon Numarası :
İrtibat Yetkili :
İrtibat Yetkili E-Posta :
İrtibat Yetkili Tel :
 
HİZMET BİLGİSİ
Hizmet Teslim Noktası :
Sözleşme Süresi: 
Servisler:
BULUT SİSTEMLERİ

Pay as you go model

UnitHourly Unit PriceHourly VAT Including
Memory per GB0.0037671230.004445205
VCPU (unit)0.0037671230.004445205
Incoming Traffic(GB)00
Outcoming Traffic (GB)0.00002740.000032332
Volume Size(Disk) (GB)0.00001369860.0000161644
Snapshot Size (Backup) (GB)   0.00003424650.0004041095
Float IP (unit)0.0041095890.004849315
Load Balancer (unit)0.0219178080.025863014

Reserved VPC

UnitMonthly Unit PriceVAT Including Prices
Novice: 1 vcpu, 2 GB Ram,
40 GB SSD, 1 float IP
14.116.638
Beginner: 2 vcpu, 4 GB Ram,
80 GB SSD, 1 float IP, 1 LB
25.229.736
Competent: 4vcpu, 8 GB Ram,
160 GB SSD, 2 float IP, 2 LB
50.459.472
Master: 8 vcpu, 16 GB Ram,
320 GB SSD, 3 float IP, 2 LB
97.8115.404
Expert: 16 vcpu, 32 GB Ram,
640 GB SSD, 4 float IP, 3 LB
189.6223.728

S3 Object Storage

UnitUnit PriceVAT Including Prices
per GB0.020.0236
Package for 250 gb storage                     1.251.475

Flavor for VPS

PackagesUnit PriceVAT Including Prices
Tiny 1 vCPU, 0.5 GB Ram1.762.08
Basic 1vCPU, 1 GB Ram2.643.12
Small 1vCPU, 2 GB Ram4.325.10
Medium 2vCPU, 4 GB Ram9.411.09
Large 4vCPU, 8 GB Ram20.7224.45
Xlarge 4vCPU, 16 GB Ram                    42,9650.69
2XLarge 8vCPU, 32 GB Ram101.08119.27
Disk for VPS  
Disk Per GB0.070.08

Extra Outbound Traffic for VPS

UnitMonthly PriceVAT Including Prices
500 GB Outbound Traffic                 $ 10.00$ 11.80
1 TB Outbound Traffic$ 20.00$ 23.60
2 TB Outbound Traffic$ 40.00$ 47.20
3 TB Outbound Traffic$ 60.00$ 70.80
4 TB Outbound Traffic$ 80.00$ 94.40
5 TB Outbound Traffic$ 100.00$ 118.80
Kullanıma Hazır Olma Tarihi:
 1) Teklif edilen fiyata vergiler dahil değildir.
2) KHO olarak “öngörülen” bir gün verilmesi halinde, bu durum hizmet kurulumunun üçüncü taraflara bağlı olduğu anlamına gelir (Ortak tedarikçiler, yetki lisansları, izinler, inşaatlar, vs.). Dolayısıyla, Servis Sağlayıcı, bu tür ortak tedarikçilerin nihai performanslarından kaynaklanabilecek kurulum gecikmelerinden dolayı mesuliyet kabul etmeyecektir.
3) Hizmet başlangıç tarihi sözleşme tarihinden ayrı olarak Sözleşme konusu hizmetin kullanıma hazır ve çalışır halde teslim edildiği tarihtir.Faturalandırma bu tarih baz alınarak yapılacak olup kurulumdan sonra bu dökümana işlenecektir.
4) Eşzamanlı katılımcı kapasite aşımı ve ilave katılımcı kapasite artışı hesaplamaları için DT İletişim Hizmetleri A.Ş. sistem kayıtları esas alınarak faturalandırma yapılacak ve Abone’ye bu sistemleri anlık takip için internet sayfası erişimi verilecektir. İstenilmesi durumunda ek paketler ile kullanıcı paketi büyütülebilecektir.
5) Servis Sağlayıcı; Abone’nin BAltyapı hizmetine ait log kayıtlarına sağlayacağı canlı web servis akışı ile erişim sunacaktır.
 
 
GİZLİLİK KOŞULLARI

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan DT İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş sorumlu değildir. DT İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İşbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

DT İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu internet sitesi DT İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş 'in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. DT İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

DT İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. DT İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

DT İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

Gizlilik ve Çerez Kullanımı Politikası
DT İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. web sitemizin ('Web Sitesi') ziyaretçilerinin gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek ziyaretçilerimize daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için internet çerezleri kullanmaktayız. Bu Çerez Kullanımı Politikası ('Politika'), tüm web sitesi ziyaretçilerimize ve kullanıcılarımıza hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığını açıklamaktadır. Üyelik işlemleri ve sipariş bazlı aydınlatma metinlerine Web Sitemizden ulaşabilirsiniz.
 

Bu Politika, Web Sitesi'ne hangi teknolojilerle, hangi yöntemlerle ve ne şekilde bağlandığınıza bağlı olmaksızın uygulanmaktadır. Dolayısıyla bu Politika'yı dikkatlice okuyup ileride inceleyebilmeniz açısından bir kopyasını almanızı tavsiye ederiz.

 
I. Çerez Nedir ve Hangi Amaçlarla Kullanılır?

Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır. Bu dosyada Web Sitesi gezintinize ait bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitesi'ni tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Web Sitesi'ni etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir. Çerezler ayrıca Web Sitesi'nde ve üçüncü kişilerin web sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için kullanılmaktadır.

Çerezlerin kullanılmasının temel amaçları nedir?

Web Sitesi'nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması, Şirket'in sizin Web Sitesi'ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması, Şirket'in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması,

II. Çerezlerle Hangi Tür Verilerinizi İşliyoruz?

Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere, genel olarak, Web Sitesi'ne eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfaları, incelediğiniz ürünlerimizi, Web Sitesi'nde yaptığınız gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.

III. Hangi Tür Çerezleri Hangi Şekillerde Kullanıyoruz?

Web Sitesi'nde farklı türlerde çerezler kullanmaktayız. Bunlar Web Sitesi'nin çalışmasını sağlamak için kullanılması zorunlu olan çerezler, işlev çerezleri, analiz/performans çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleridir.

Kullanım Bakımından Çerez Türleri

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler

Bu çerezler, Web Sitesi'nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Web Sitesi çalışamayacaktır.

İşlev Çerezleri

Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin önceki tercihlerinizi hatırlamak, Web Sitesi üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

Analiz ve Performans Çerezleri

Bu çerezler, Web Sitesi'nin işleyişinizi analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Web Sitesi'ni geliştirebilmemizi sağlamaktadır.

Hedefleme ve Reklam Çerezleri

Bu çerezler, sizi reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. Ancak bu çerezleri engellemeniz, reklam içeriklerini tamamen engellemeyecek sadece sizin ilginizi çekebilecek olan reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır.

Saklandığı Süre Bakımından Çerez Türleri

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)

Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe veya kullanıcı tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır.

Oturum Çerezleri (Session Cookies)

Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. Web Sitesi'nde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. Web Sitesi, bilgi toplamak, ilgi alanlarınızı ve demografik verileri hatırlamak ve size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklamları iyileştirmek ziyaret edilme ve reklam gösterimleri sayısını, reklam hizmetlerinin diğer kullanımlarını ve bu reklam gösterimleri ve reklam hizmetleriyle ilgili etkileşimler arasındaki oranı belirlemek için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır. Web Sitesi; Facebook, Linkedin, Instagram gibi sosyal ağlara bağlantı sağlayan sosyal eklentilerden faydalanmaktadır. Web Sitesi'ni ziyaret ettiğinizde ve bu eklentileri kullandığınızda, Web Sitesi doğrudan seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanır. Ardından, eklentinin sunduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan web tarayıcınıza iletilir ve ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine eklenir. Böylelikle ilgili sosyal ağ size ait verilere ulaşarak işleyebilir ve ilgili sosyal ağdaki hesabınıza ait verilerle birleştirebilir.

Lütfen sosyal ağların eklentiler aracılığıyla işlediği verilerin kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz ve kontrolümüz olmadığını unutmayın. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, hangi yöntemlerle ve hangi süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için lütfen ilgili sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel verilerin işlenmesi politikalarını dikkatlice inceleyin.

IV. Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz?

Çerezlerin kullanılması Web Sitesi'nin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir.

Tarayıcınızın çerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki ilgili linke tıklayarak tarayıcınızın internet sitesinden bilgi alınız.

Şirket, çerezleri Politika’ya ek olarak Aydınlatma Metni kapsamında kullanmakta olup çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Politikasını değiştirme hakkını saklı tutar.

 
 
 
 

Kişisel Veri Paylaşımı Ve İletişim İzni

Kişisel Veri Paylaşımı Ve İletişim İzni 'ni imzalamakla, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, üyelik işlemleri, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi için DT İletişim Hizmetleri A.Ş. ile DT’nin diğer iş ortağı, yetkili satıcı ve servisleri tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Kişisel verilerinizin aktarılmasına/paylaşılmasına izin verdiğiniz üçüncü kişiler aşağıdaki gibidir:

1- DT adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar.

Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")’nun 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme e) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11/d uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili kayıtlarınızı güncellemek/düzeltmek için şirketimizde kayıtlı e-posta adresinizden contact@dt.net.tr/dtcloudnow.com adresine mail atabilir, 11.madde uyarınca sahip olduğunuz diğer haklarınızı kullanmak için ise contact@dt.net.tr/dtcloudnow.com mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya, şirketimize hitaben yazdığınız "word veya pdf." formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak aynı mail adresine iletilebilir veya, şirketimizin web sayfasında mevcut kayıtlı e-posta adresine, size ait kayıtlı e-posta adresinden güvenli elektronik imzalı şekilde başvuru yapabilir veya kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile şirket adresimize Mali İşler ve İnsan Kaynakları departmanı dikkatine başvuru yapabilirsiniz

 
 
 
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi
 
DT İletişim Hizmetleri A.Ş. Veri Koruma Aydınlatma Metni
 
Giriş
 
DT İletişim Hizmetleri A.Ş. (“DT”, veya “Şirket” olarak anılacaktır), müşterilerinin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesini son derece önemsemekte olup bu Veri Koruma Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), şirketimize herhangi bir vasıta ile ulaşan ve/veya ürün, hizmet satın alan ya da benzeri işlemler gerçekleştiren müşterilerimizin kişisel verilerinin şeffaf biçimde işlenmesi amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesine ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GDPR”) uygun olarak hazırlanmıştır.
 
Bu kapsamda Aydınlatma Metni’nde, DT olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve bu verilerin hangi amaçlarla işlendikleri başta olmak üzere verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflara, haklarınıza ve bizimle iletişime geçebileceğiniz yöntemlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır.
 
GDPR’a tabi bir müşterimiz iseniz detaylı bilgi için adresini ziyaret etmenizi rica ederiz.
 
Kişisel Verilerinizi Nasıl Elde Ediyoruz? Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Dayanağı Nedir?
 
Kişisel verileriniz, ; web, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, SMS kanalları, iş zekası, anlaşmalı üye işyerleri, iş/program ortakları ve bunlar üzerinden DT ürün ve hizmetlerini ve satış kanallarını satmaya yetkili acenteler; tamamen ve kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik biçimde, bu kanallardan hizmet almayı talep etmeniz halinde, yine …...com,tr adresinde yer alan web sitesi (“ Web Sitesi ”); bilgisayarlar veya diğer akıllı cihazlar aracılığıyla sağlanan yazılım ve uygulamalar (“ Uygulama ”); DT adına hizmet sunmaya yetkili kişiler tarafından yönetilen sosyal medya hesapları, WhatsApp Business, Telegram, Facebook Messenger, WeChat, BiP gibi DT tarafından sağlanan hizmete aracılık eden anlık mesajlaşma uygulamaları ve atıfta bulunulacak diğer tüm dijital kanallar “ Dijital Ortamlar ” vasıtasıyla elde edilmektedir. Kanun gereği, kişisel verileriniz yalnızca Kanun’da görülen şartlardan en az birinin bulunması halinde işlenebilmektedir. DT olarak bizler, kişisel ancak verilerinizi hangi amaçla işliyor olursak olalım, her şartta başta Kanun’un 4. maddesindeki temel ilkeler olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında listelenen kişisel veri işleme koşullarına dayanarak veri işliyoruz. Bu kapsamda, DT İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. olarak müşterilerimizin kişisel verilerini i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması iii) yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuat uyarınca tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iv) müşterilerimizin temel hak ve özgürlükleri üzerinde olumsuz bir netice oluşturmamak kaydıyla meşru menfaatlerimiz kapsamında işliyoruz.
 
Kişisel veri işleme şartlarına ek olarak, bazı durumlarda kişisel verilerinizi işlemek için açık rızanızı talep edebiliriz. Böylesi durumlarda, kişisel verileriniz serbest iradenizle sunmuş olduğunuz açık rızanın kapsamıyla sınırlı olarak işlenir. Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilme imkanına sahipsiniz.
 
Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
 
DT tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir.
 
 • Kimlik ve İletişim Bilgileri: Hesap oluştururken, ürün hizmet alırken, sağlamış olduğunuz ad, soyadı kimlik numarası, pasaport bilgileri vb. kişisel verileriniz ile e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, sosyal medya iletişim bilgileri, adres vb. kişisel veriler.
 • Değerlendirmeleriniz ve talepleriniz: Hizmetlerimiz konusunda sizlerden sağlamış olduğumuz değerlendirme bilgileri
 • Ödeme bilgileriniz: Kredi/banka kartı bilgisi, bana hesabı bilgisi, IBAN bilgisi, bakiye bilgileri, alacak bakiyesi ve diğer finansal bilgileri
 • Pazarlama Bilgisi: Müşterilerimizle ilişkilendirilen ve pazarlama amacıyla kullanılacak kişinin alışkanlıkları, beğenilerini gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez kayıtları, veri zenginleştirme faaliyetleri sayesinde türetilen bilgiler, kişiyle yapılan anketler, memnuniyet anketleri, kampanyalar ve doğrudan pazarlama çalışmaları neticesinde elde edilen bilgiler ve değerlendirmeler.
 
Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
 
DT, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir.
 
 • İletişim: Ürün , Hizmet satın aldığınıza ilişkin teyit bilgisi paylaşmak ödeme ya da diğer bilgilerini tarafınıza iletmek için siz müşterilerimizle SMS, e-posta ya da telefon yoluyla iletişime geçmek gibi olağan faaliyetlerimize dair siz müşterilerimizi bilgilendirmek, (hatırlatmak isteriz ki, pazarlama amacı içermeyen ve sadece yukarıdaki amaçlar ya da benzeri hizmet bilgilendirmeleri gerçekleştirmek amacıyla gönderilen iletiler, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’in 6. Maddesi uyarınca onaya tabi olmayıp, ileti alma konusunda onay vermemiş olsanız da DT tarafından tarafınıza gönderilebilecektir)
 • Talep ve Görüşlerinizin Değerlendirilmesi: Müşterilerimizin, hizmetlerimiz konusundaki görüş, şikâyet ve değerlendirmelerinin yazılı/online form ve anketler aracılığı ile alınması ve bunların değerlendirilmesi
 • Yasal Yükümlülükler: DT’nin tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Hizmet Özelleştirmeleri: Sunulan program, hizmet ve ürünlerin ilgili kişilerin beğeni, ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ve bunların ilgili kişilerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
 
Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?
Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi bazı durumlarda yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü taraflara başta Kanun’un 8. ve 9. maddeleri olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde aktarabilmekteyiz.
 
Verilerinizi aktarabileceğimiz üçüncü taraflar kategorik olarak şu şekildedir:
 
 • Yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımız;
 • Grup şirketlerimiz, ör. DT tarafından sunulan hizmetlerin bir kısmı iştiraklerimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir, kişisel verileriniz bu kapsamda ilgili grup şirketlerimizle paylaşılabilmektedir.
 • Tedarikçilerimiz; ör. DT olarak teknik destek aldığımız yazılım şirketleri, güvenlik şirketleri ya da ulaştırma hizmeti sağlayan firmalar vb.
 • Ulusal ve uluslararası mevzuatça yetkilendirilmiş yetkili özel kurum ve kuruluşlar ve kamu kurumları; ör. gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında kolluk kuvvetleri
 
Ticari Elektronik İletiler Hakkında Bilgilendirme
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca vermiş olduğunuz izin doğrultusunda hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek, mal ve hizmetlerimizin tanıtımını yapmak ve kampanyalarımızdan haberdar olmanızı sağlamak amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir. İlgili mevzuat uyarınca, ticari elektronik ileti izinlerinizin İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) kaydedilmesi gerekmekte olup bu kapsamda iletişim adresi (telefon numarası veya e-posta adresi), izin tarihi, iletişim kanalı, alıcı tipi ve izin kaynağı verileri İYS ile paylaşılacaktır. İYS ile ilgili detaylı bilgi almak için https://iys.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
 
İlgili Kişi Olarak Hangi Haklara Sahipsiniz?
 
Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak pek çok hakka sahipsiniz. Bu bölümde sahip olduğunuz haklar ve kullanma yöntemlerine ilişkin sizlere bilgi vermek istiyoruz. Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şu şekildedir:
 
 • Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
 • Eğer kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel verilerinizin bu amaçlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında aktardığımız üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
 • Eğer kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların düzeltilmesini isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizi Kanun’a ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.
 • İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde, hukuka aykırı veri işleme dolayısıyla doğan zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
 • GDPR’a tabi bir yolcu iseniz sahip olduğunuz haklara ilişkin detaylı bilgi için http//……….. adresini ziyaret etmenizi rica ederiz.
 
Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kolayca kullanabilmeniz ve ilgili talepleri tarafımıza kolayca iletebilmeniz amacıyla bize aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Size, başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap vereceğiz. Veri sahipleri başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız.
 
İletişim Bilgilerimiz
 
DT İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
 
Web: dt.net.tr
 
Tel: 0(850) 333 38 83
 
Adres: Çavuşbaşı Cumhuriyet Sokak No:391 Beykoz, İstanbul, Türkiye
 
 
 
 
 
DT İletişim Hizmetleri A.Ş. GDPR Gizlilik Bildirimi
 
1. Veri Denetleyicisinin ve bu Gizlilik Bildiriminin Tanıtımı
 
Veri sorumlusu olarak DT İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle “ DT ” veya “ Şirket ”, olarak anılacaktır), müşterilerinin kişisel verilerinin işlenmesinin hukuka uygunluğuna azami özeni göstermektedir. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (Yönetmelik (AB) 2016/679) (“ GDPR ) ile uyumu sağlamak için kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin bu Şirket GDPR Gizlilik Bildirimi (“ Gizlilik Bildirimi ”) hazırladık. ”).
 
Müşterilerimizin kişisel verilerinin güvenliği çalışmalarımızın başında gelmektedir. Bu nedenle, kişisel verilere hukuka aykırı erişimin veya sızdırılmanın önüne geçmek ve müşterilerimize ait kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak için bu veriler, mevzuata uygun olarak gerekli güvenlik önlemleri alınarak, yalnızca güvenilir iş ortaklarına ve minimum düzeyde aktarılmaktadır. yürürlükteki mevzuat ile.
 
Şeffaflık , kişisel veri koruma programımızın en önemli konularından biridir. Bu bağlamda, kişisel verileri işlerken müşterilerimize gerekli tüm bilgileri sağlamak, örneğin yasal yükümlülüklerimize uyum sağlamak ve daha iyi bir müşteri deneyimi sağlamak amacıyla bu Gizlilik Bildirimini hazırladık. Kişisel verilerin türleri ve kişisel verilerin işlenme amaçları ile ilgili ayrıntılı bilgiler bu Gizlilik Bildiriminin 5. bölümünde detaylandırılmıştır.
 
Ayrıca dikkat ettiğimiz bir diğer konu da müşterilerin kişisel verileri üzerinde kontrol sahibi olma haklarıdır. Müşterilerimizin kendi kişisel verilerine ilişkin tercihlerini yönetmelerini ve müşterilerimizin tercihlerine büyük saygı duymalarını sağlamak için önlemler alıyoruz. Bu Gizlilik Bildirimi, DT'nin gerçekleştirdiği belirli işleme faaliyetlerine itiraz etme hakkı da dahil olmak üzere veri koruma haklarınızı da açıklamaktadır.
 
Özetle, veri güvenliği, şeffaflık ve bireylerin kişisel verileri üzerinde kontrol sahibi olma hakkı , GDPR'ye uyumu sağlamada bizim için esastır.
 
Bu Gizlilik Bildirimi, müşterilerimiz ve çalışanlarımız hariç bizimle iletişim kuran diğer gerçek kişilerle ilgili kişisel verilerin GDPR hükümlerine uygun olarak işlenmesine ilişkin beyanlarımızı ve açıklamalarımızı içermektedir.
 
Bu Gizlilik Bildirimi, DT'nın ticari faaliyetleri kapsamında hangi kişisel verileri işlediği, işlenme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı taraflar ve bu aktarımların amaçları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
 
2. İletişim Bilgileri
 
Verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında herhangi bir endişeniz varsa veya geçerli yasalara göre doğrudan pazarlamadan çıkmak istiyorsanız, aşağıdaki adrese ulaşabilirsiniz:
 
DT İletişim Hizmetleri A.Ş.
Web site : dt.net.tr
Tel: 0(850) 333 38 83
Adres: Çavuşbaşı Cumhuriyet Sokak No:391 Beykoz, İstanbul, Türkiye
 
3. Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?
 
Bu bölüm, bilgi kaynağını ve kişisel verilerin toplandığı kanalları kapsar:
 
 • Web, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, SMS kanalları, iş zekası, anlaşmalı üye işyerleri, iş/program ortakları ve bunlar üzerinden DT ürün ve hizmetlerini ve satış kanallarını satmaya yetkili acenteler; tamamen ve kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik biçimde.
 • Bu kanallardan hizmet almayı talep etmeniz halinde, …...com,tr adresinde yer alan web sitesi (“ Web Sitesi ”); bilgisayarlar veya diğer akıllı cihazlar aracılığıyla sağlanan yazılım ve uygulamalar (“ Uygulama ”); DT adına hizmet sunmaya yetkili kişiler tarafından yönetilen sosyal medya hesapları, WhatsApp Business, Telegram, Facebook Messenger, WeChat, BiP gibi DT tarafından sağlanan hizmete aracılık eden anlık mesajlaşma uygulamaları ve atıfta bulunulacak diğer tüm dijital kanallar “ Dijital Ortamlar ” olarak bir araya geliyor .
 
4. Hangi Kişisel Verileri Topluyor ve İşliyoruz?
 
Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, Şirketimiz ile kurulan hukuki ilişkinin niteliğine göre farklılık göstermektedir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından Dijital Ortamlar da dahil olmak üzere tüm kanallar aracılığıyla toplanan kişisel veri kategorileri aşağıdaki gibidir:
 
 • Kimlik ve İletişim Bilgileri : Hesap oluştururken bize vermiş olduğunuz ad, soyad, resmi kimlik numarası, pasaport bilgileri ve iletişim bilgileri (e-posta adresi gibi), telefon ve cep telefonu numarası veya sosyal medya iletişim bilgileri gibi kişisel veriler
 • Müşteri İşlem Bilgileri (çağrı merkezleri, kredi kartı ekstreleri, satın alma, iptal, dahil müşteri talimatları ve bir kişiye atfedilebilen talimat veya talebe ilişkin diğer değişiklikler gibi kanallarda kayıtlı kişisel veriler.)
 • İşlem Güvenlik Bilgileri (Dijital Ortamlarda sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanma sırasında verilen web sitesi şifresi vb. bilgiler)
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgileri (ürün veya hizmetlerimize ilişkin talep ve şikayetler ile ilgili olarak toplanan bilgi ve kayıtlar ile bu taleplerin iş birimlerimiz tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin raporlarda yer alan bilgiler gibi).
 • Mali Bilgiler (kredi/banka kartı bilgileri, banka hesap bilgileri, IBAN bilgileri, bakiye bilgileri, kredi bakiye bilgileri ve diğer mali bilgiler.)
 • Fiziksel Ortam Güvenlik Bilgileri (Şirketin fiziksel ortamlarında giriş/çıkış logları, ziyaret bilgileri, kamera kayıtları)
 • Hukuki Usul ve Uyum Bilgileri (adli ve idari makamların bilgi talepleri ve kararları kapsamında verilen bilgiler.)
 • Denetim ve Teftiş Bilgileri (Veri sahibi ile ilgili hukuki talep ve haklarımızın kullanılmasına ilişkin her türlü kayıt ve işlemlere ilişkin bilgiler.)
 • Pazarlama Bilgileri (veri sahibine atfedilebilen ve pazarlama amacıyla kullanılan tercih, zevk, kullanım ve seyahat alışkanlıklarını belirten bilgileri içeren rapor ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez kayıtları, veri zenginleştirme operasyonları kapsamında oluşturulan veriler, anket kayıtları, memnuniyet gibi) kampanyalar ve doğrudan pazarlama faaliyetleri sonucunda elde edilen anket, bilgi ve değerlendirmeler.)
 • Görsel Bilgi (fotoğraflar, kamera.)
 • Ses Bilgileri Açık rızanız ile çağrı merkezi ses kayıtları.
 
5. Kişisel Verilerinizi Neden İşliyoruz ve Bu Kullanımın Yasal Dayanağı Nedir (işlemenin amacı)?
 
Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleriz:
 
Bir sözleşmeyi yerine getirmek veya sizinle yaptığımız bir sözleşmeyle bağlantılı adımlar atmak için. (GDPR Madde 6/(1), Alt Paragraf 1(b) uyarınca) Buna aşağıdakiler dahildir:
 
 • Müşteri ve müşteri ilişkileri yönetimimiz ile iletişimin kurulması
  Bazı durumlarda, müşterilerimize uçuşlarımızla ilgili belirli bilgileri vermemiz gerekmektedir. Örneğin, ürünün ve/veya Hizmetin satın alındığına ilişkin teyit veya ödeme bilgilerinin sağlanması amacıyla sizinle SMS, e-posta veya telefon yoluyla iletişim kurmamız gerekebilir. Ayrıca Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanan müşteriler ile uygulama içi bildirimler yoluyla da iletişime geçilebilir.
  İşimizi yürütmek ve meşru menfaatlerimizi sürdürmek için gerektiği gibi (GDPR Madde 6/(1), Alt Paragraf 1(f) uyarınca), özellikle:
 • Talep ve Değerlendirmeler : Size ait kişisel verileriniz, müşterilerimizin Dijital Ortamlar veya diğer yazılı ve sözlü kanallardan ilettikleri soru, istek veya şikayetlere cevap verilebilmesi için gerekli aksiyonların alınması amacıyla işlenebilecektir. Müşterilerimizin görüşleri bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, hizmetlerimizin kalitesini değerlendirmek için müşterilerimizin müşteri memnuniyeti anketleri kapsamındaki sorulara verdiği yanıtları değerlendirirken kişisel verileri işleyebiliriz.
 • Dolandırıcılığı önleme : Müşterilerin dolandırıcılık, terörizm, yanlış beyan, güvenlik olayları veya suç gibi şeyleri önlemek, araştırmak ve/veya raporlamak için yürürlükteki yasalara uygun eylemlerini izliyoruz.
 • Bilgi teknolojileri altyapısının kurulması ve bilgi güvenliği süreç ve işlemlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi : Sizinle ilgili kişisel veriler, bilgi güvenliğine ilişkin iç politika ve prosedürlere uyumun sağlanması, bilgi teknolojileri sistemlerinin yönetimi, iyileştirilmesi ve optimize edilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir. yedeklemeler ve testler yoluyla bu altyapı ve sistemlerin erişilebilirliğinin ve güvenilirliğinin sağlanması, biletleme ve seyahat operasyonlarına ilişkin sistem ve programların istatistiksel analizleri ve araştırmaları dahil olmak üzere sağlanan ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi.
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi : Sizinle ilgili kişisel veriler, kimliğin tespiti ve doğrulanması da dahil olmak üzere bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve hileli işlemlerin önlenmesi, ödemelerin alınması ve gerekli görüldüğü durumlarda geri ödeme amaçlarıyla işlenebilecektir.
 • Hizmet Özelleştirme : Program, hizmet ve ürünlerin ilgili kişilere sunulması, önerilmesi, tanıtılması ve ilgili kişilerin kullanım alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.
 • Kullanım Bilgileri : Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve hizmetlerimizi size özel hale getirebilmek için web sitemiz ve uygulamalarımızdaki kullanım alışkanlıklarınız takip edilebilir. Ayrıca sadece hizmet verebilmek amacıyla sitemizde görüntülediğiniz veya uygulamalarımızı kullandığınız cihazlara ilişkin IP adresi, cihaz modeli vb. bilgiler işlenebilir. Yasaların gerektirdiği durumlarda, hedefleme ve profilleme yoluyla gerçekleştirilen pazarlama ve reklam faaliyetleri, ancak sizin onay vermeniz halinde gerçekleştirilir.
  Yasaların gerektirdiği amaçlar için (GDPR Madde 6/(1), Alt Paragraf 1(c) uyarınca) (yasal yükümlülükler):
 • DT'nin tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi. Bir soruşturma yürüten hükümet veya kolluk kuvvetlerinin taleplerine yanıt olarak.
 • Bu gibi durumlarda, ticari veya vergiyle ilgili saklama gerekliliklerine uymak veya güvenlikle ilgili gereklilikleri yerine getirmek gerekebilir.
  Bize izin verdiğinizde (GDPR Madde 6/(1), Alt Paragraf 1(a) uyarınca):
 • Pazarlama faaliyetleri : Yasaların gerektirdiği durumlarda, ilgili ürün ve hizmetlerimiz veya tarafımızca, bağlı şirketlerimiz ve özenle seçilmiş ortaklarımız tarafından sağlanan diğer ürün ve hizmetlerle ilgili doğrudan pazarlamayı izninizle size göndereceğiz.
 • Tanımlama Bilgileri : Tanımlama Bilgileri Bildirimimize ve bu teknolojiler kullanıldığında size sağlanan bilgilere uygun olarak tanımlama bilgileri yerleştirir ve benzer teknolojiler kullanırız. Daha fazla bilgi için bkz. “Çerezlerin Kullanımı”
 • Rızayı geri çekme veya doğrudan pazarlamaya başka bir şekilde itiraz etme:
  Onayınıza güvendiğimiz her yerde, yukarıda belirtilenler gibi başka amaçlar için verilerinizi işlemek için başka yasal gerekçelerimiz olsa da, bu izni her zaman geri çekebileceksiniz. Herhangi bir zamanda doğrudan pazarlama için gerçekleştirdiğimiz doğrudan pazarlama veya profil oluşturmadan vazgeçme konusunda mutlak bir hakkınız vardır. Bunu, bunun elektronik bir mesaj olduğu iletişimdeki talimatları izleyerek veya aşağıda belirtilen bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçerek yapabilirsiniz.
 
6. Kişisel Verilerinizi Kime, Neden ve Nereye Aktarıyoruz?
 

Verilerinizi aktarabileceğimiz alıcılar kategorik olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • Türkiye'de veya yurt dışında yerleşik iş ortaklarımız
 • Grup şirketleri : DT'nin sunduğu bazı hizmetler iştiraklerimiz tarafından yürütülmekte olup, bu kapsamda kişisel verileriniz ilgili iştiraklerimiz ile paylaşılabilmektedir.
 • Tedarikçiler : Kişisel verileriniz ayrıca hizmet sağlayıcılarla, özellikle web sitesi barındırma, yazılım, bakım, çağrı merkezleri, …. ile paylaşılacaktır.
 • İşletmenin satılması veya başka bir işletmeye entegre edilmesi durumunda , bilgilerinizin belirli parçaları danışmanlarımıza ve olası satın alma danışmanlarına ifşa edilebilir ve işletmenin yeni sahiplerine iletilebilir.
 
Kişisel verilerinizi yalnızca uygun güvenlik önlemlerinin uygun düzeyde bir korumanın mevcut olmasını sağlaması durumunda EEA dışına aktaracağız.
 
Bu tür transferler veya bu önlemlerin kopyaları hakkında daha fazla bilgi, yukarıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla edinilebilir.
 
Üçüncü Şahıs Web Siteleri : Web sitemiz, üçüncü şahıs web sitelerine, mikro sitelere, eklentilere ve uygulamalara bağlantılar içerebilir. Lütfen bu bağlantılara tıklamanın veya bu bağlantıların etkinleştirilmesinin üçüncü şahısların aşağıdakiler hakkında veri toplamasına veya paylaşmasına izin verebileceğini unutmayın. Bu üçüncü taraf web sitelerini kontrol etmiyoruz ve gizlilik bildirimlerinden sorumlu değiliz. Bu nedenle, bu linkleri veya mikro siteleri her kullandığınızda veya web sitemizden ayrıldığınızda lütfen üçüncü şahısların gizlilik bildirimini okuyunuz.
 
7. Verilerimi ne kadar süreyle tutacaksınız?
DT, Türk hukuku, Avrupa Hukuku ve yaşadığınız ülkeye veya hangi hukukun geçerli olduğuna bağlı olarak bir ülkenin ulusal kanunları (örneğin ABD, Almanya, İtalya, İspanya, İsviçre vb.) kapsamında veri saklama süreleri konusunda yasal yükümlülüklere tabidir. .). DT'nin global bir şirket olarak farklı ülkelerde lokasyonları olduğundan ve ilgili kanunlar bundan sonra değiştiğinden, saklama süreleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmektedir.
 
Kişisel verileriniz, belirtilen amaçlar için artık gerekli olmadığı anda silinir. Ancak, bazen kanun koyucu veya denetleyici makamlar tarafından belirlenen saklama sürelerine ve son tarihlere kadar, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve yürürlükteki diğer Avrupa mevzuatının belirttiği sürelerle bağlı olarak verilerinizi saklamaya devam edebiliriz. Bundan sonra ilgili veriler rutin olarak silinir veya anonim hale getirilir.
 
Kişisel verileri pazarlama amacıyla veya sizin izninizle işlediğimiz durumlarda, siz bizden durmamızı isteyinceye kadar ve bundan kısa bir süre sonra (taleplerinizi yerine getirmemize izin vermek için) verileri işleriz. Ayrıca, gelecekte talebinize saygı duyabilmemiz için, size doğrudan pazarlama göndermememizi veya verilerinizi işlememizi istemenizin kaydını da tutuyoruz.
 
8. Kişisel veri gizliliğine ilişkin ilkeler
 
Şirketimiz tüm veri işleme faaliyetlerinde aşağıda belirtilen ilkelere uygun hareket etmektedir. “yasallık, adalet ve şeffaflık”, “amaç sınırlaması”, “veri minimizasyonu”, “doğruluk”, “depolama sınırlaması”, “bütünlük ve gizlilik” ve “hesap verebilirlik”.
 
9. Çerezlerin kullanımı
 
DT olarak, web sitelerimizi ve uygulamalarımızı kullanımınız sırasında kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, GIF'ler (“ Çerezler ”) gibi teknolojiler kullanıyoruz. Bu teknolojilerin kullanımı Kanun ve tabi olduğumuz diğer ilgili düzenlemelere uygundur.
 
10. Dijital Platformların Kullanımı
 
Kişisel verileriniz, Web Sitesini yönetmek ve işletmek, Web Sitesi ve Uygulama ile ilgili kullanıcı deneyimini optimize etmek ve iyileştirmek için faaliyetler gerçekleştirmek, Web Sitesinin hangi şekillerde kullanıldığını tespit etmek, desteklemek ve desteklemek amacıyla Dijital Platformları kullanımınız sırasında işlenebilecektir. Çevrimiçi hesaplarınızı yönetmek ve size yakınınızda sunulan hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek için konum tabanlı araçların kullanımını geliştirmek.
 
Sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmak istemeniz halinde, kişisel verileriniz sadece bu ürün ve hizmetlerden yararlanmanızı sağlamak amacıyla işlenecektir.
 
11. Veri Sahipleri Olarak Haklarınız Nelerdir?
 
GDPR kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz
 
 • Rızayı geri çekme hakkı (Madde 7 GDPR)Erişim hakkı (Madde 15 GDPR)
 • Düzeltme hakkı (Madde 16 GDPR)
 • Silme hakkı (Madde 17 GDPR)
 • İşleme kısıtlama hakkı (Madde 18 GDPR)
 • Veri taşınabilirliği hakkı (Madde 20 GDPR)
 • İtiraz hakkı (Madde 21 GDPR)
 
GDPR veya ulusal yasalar kapsamında, örneğin talebinizin yerine getirilmesi başka bir kişi hakkındaki kişisel verileri açığa çıkaracaksa, üçüncü bir tarafın haklarını (haklarımız dahil) ihlal edecekse talebiniz bu haklarla sınırlı olabilir. İlgili muafiyetler GDPR'ye veya geçerli ulusal yasalara dahildir. Yaptığınız herhangi bir talebe yanıt verirken güvendiğimiz ilgili muafiyetler hakkında sizi bilgilendireceğiz.
 
12. Kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkı (GDPR Madde 21)
 
Yukarıda belirtildiği gibi, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle, herhangi bir zamanda, profil çıkarma da dahil olmak üzere GDPR'nin 6 (1) (e) veya (f) Maddesine dayalı olarak kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır.
 
Veri sahibinin çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini geçersiz kılan işleme için veya yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için zorlayıcı meşru gerekçeler göstermedikçe, kişisel verileri artık işlemeyeceğiz.
 
Kişisel verilerin doğrudan pazarlama amaçlarıyla işlendiği durumlarda, kişisel verilerinizin bu tür doğrudan pazarlamayla ilgili olduğu ölçüde profil çıkarma da dahil olmak üzere bu tür pazarlama için işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkınız vardır.
 
Doğrudan pazarlama amaçları için işlemeye itiraz ederseniz, kişisel verileriniz artık bu amaçlar için işlenmeyecektir.
 
Bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı bağlamında ve 2002/58/EC sayılı Direktife rağmen, teknik şartnameleri kullanarak otomatik yollarla itiraz etme hakkınızı kullanabilirsiniz.
 
13. Veri güvenliği
 
Kişisel verilerinizi korumak ve yetkisiz erişim, yanlışlıkla veri kaybı, kişisel verilerin kasıtlı olarak silinmesi veya kişisel verilere zarar verilmesiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan riskleri azaltmak için tüm uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alıyoruz.
Bu doğrultuda Şirketimiz;
 
 • Virüs ve diğer kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sistemleri, güvenlik duvarları ve saldırı önleme sistemleri içeren diğer yazılım ve donanımları kullanarak veri güvenliğini sağlar,
 • Şirketimiz bünyesinde kişisel verilere erişimin, verinin niteliğine uygun olarak kontrollü bir süreç içerisinde ve kesin olarak bilinmesi gerekenler esasına göre gerçekleştirildiğini,
 • GDPR'nin 32. maddesi uyarınca GDPR hükümlerinin uygulanması için gerekli denetimlerin yapılmasını sağlar,
 • İç politika ve prosedürler yoluyla veri işleme faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu sağlamayı,
 • Özel kişisel veri kategorilerine erişim için daha katı önlemler uygular,
 • Dış kaynaklı hizmet alımı nedeniyle kişisel verilere dışarıdan erişim olması durumunda Şirketimiz, ilgili üçüncü kişiyi GDPR hükümlerine uymayı taahhüt eder,
 • Kişisel verilere erişimi olanlar başta olmak üzere tüm çalışanlarını GDPR kapsamındaki görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek için gerekli aksiyonları alır.
 
14. Bu Gizlilik Bildirimindeki Değişiklikler
 
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin uygulamalar ve düzenlemeler hakkında doğru ve güncel bilgiler sağlamak için bu Gizlilik Bildiriminde değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Gizlilik Bildiriminde önemli bir değişiklik olması durumunda veri sahipleri uygun yollarla bilgilendirilecektir.